DOKTORANTA DO PROJEKTU BADAWCZEGO: „Filogeografia, zróżnicowanie genetyczne i środowiska występowania łosia w Eurazji w późnym plejstocenie i holocenie”

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży
poszukuje:
DOKTORANTA DO PROJEKTU BADAWCZEGO:
„Filogeografia, zróżnicowanie genetyczne i środowiska występowania łosia w Eurazji w późnym plejstocenie i holocenie”

WYMAGANIA:
1) Ukończone studia magisterskie z zakresu nauk biologicznych, ochrony środowiska lub pokrewnych
2) Status uczestnika studiów doktoranckich lub deklaracja udziału w bieżącej rekrutacji do szkoły doktorskiej (preferowana Szkoła BioPlanet http://szkoladoktorska-bioplanet.pl/)
3) Zainteresowanie pracą naukową
4) Umiejętność pracy w zespole
5) Dobra organizacja i efektywność pracy
6) Znajomość języka angielskiego
7) Mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej z materiałem kopalnym

OPIS ZADAŃ
Doktorant będzie zaangażowany w realizację projektu NCN-OPUS pt.: „Filogeografia, zróżnicowanie genetyczne i środowiska występowania łosia w Eurazji w późnym plejstocenie i holocenie” i będzie realizował następujące zadania:
– zbiór materiału do badań z kolekcji zoologicznych
– analizy zawartości izotopów stabilnych węgla i azotu w kolagenie wyekstrahowanym
z kości i zębów ssaków kopytnych w laboratorium Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego
– analizy przestrzenne GIS
– publikacja artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach recenzowanych
– przygotowanie rozprawy doktorskiej
– planowanie badań i przygotowywanie aplikacji grantowych

ZAPEWNIAMY
1) Pracę w miłej atmosferze w młodym, międzynarodowym zespole w jednym z najpiękniejszych regionów Polski
2) Możliwość rozwoju naukowego
3) Szkolenia i wyjazdy zagraniczne w celach naukowych

TERMIN: Kandydatów prosimy o przesyłanie CV (z uwzględnieniem dorobku i osiągnięć naukowych) wraz z listem motywacyjnym w formie elektronicznej
do 12 lipca 2019 r. na adres e-mail: mniedz@ibs.bialowieza.pl

Zatrudnienie: 36 miesięcy, stypendium naukowe w wysokości 2600 zł/ miesiąc przyznane na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, określonym przez Radę NCN uchwałą nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 sierpnia 2019 r.

INFORMACJE DODATKOWE:
Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z konkursem na stanowisko doktoranta w projekcie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1).