Doktorant do projektu Filogeografia, zróżnicowanie genetyczne i środowiska występowania łosia w Eurazji w późnym plejstocenie i holocenie

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Biologii SsakówBiałowieża, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant-Stypendyst(k)a
Wymagania:

1) Ukończone studia magisterskie z zakresu nauk biologicznych, ochrony środowiska lub pokrewnych
2) Status uczestnika studiów doktoranckich
3) Zainteresowanie pracą naukową, chęć i umiejętność uczenia się nowych zagadnień i metod badawczych
4) Zdolność do pracy w zespole
5) Dobra organizacja i efektywność pracy
6) Znajomość języka angielskiego
7) Umiejętność przeprowadzania analiz statystycznych, znajomość programu R
8) Co najmniej podstawowa umiejętność przeprowadzania analiz przestrzennych GIS

Opis zadań:

Doktorant będzie zaangażowany w realizację projektu NCN-OPUS pt.: „Filogeografia, zróżnicowanie genetyczne i środowiska występowania łosia w Eurazji w późnym plejstocenie i holocenie” i będzie realizował następujące zadania:
– pomoc w zbiorze materiałów do badań z kolekcji zoologicznych i dostępnych baz danych
– aktualizacja bazy danych dotyczącej zebranego materiału do badań
– analizy przestrzenne GIS
– analizy statystyczne danych uzyskanych m.in. z analiz izotopów stabilnych kopalnych prób łosia w powiązaniu z innymi dostępnymi danymi np. dotyczącymi paleośrodowisk
i paleoklimatu
– publikacja artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach recenzowanych

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 15 marca 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

ZAPEWNIAMY

1) Pracę w miłej atmosferze w młodym, międzynarodowym zespole w jednym
z najpiękniejszych regionów Polski.
2) Możliwość pracy częściowo zdalnej
3) Rozwój naukowy, współautorstwo w publikacjach naukowych
4) Możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w ramach projektu
5) Szkolenia i wyjazdy zagraniczne w celach naukowych.

TERMIN
Kandydatów prosimy o przesyłanie CV (z uwzględnieniem dorobku i osiągnięć naukowych) wraz z listem motywacyjnym w formie elektronicznej do 15 marca 2021 r. na adres e-mail: mniedz@ibs.bialowieza.pl
Zatrudnienie: 18 miesięcy, stypendium naukowe w wysokości 2600 zł/ miesiąc netto przyznane na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, określonym przez Radę NCN uchwałą nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 kwietnia 2021 r.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z konkursem na stanowisko doktoranta w projekcie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1).