Daszkiewicz P., Samojlik T., Jedrzejewska B.

Puszcza Białowieska w pracach przyrodników i podróżników 1831 – 1863

Wydawca:
Semper
ISBN:
978-83-7507-128-3
Rok wydania:
2012
Okładka:
twarda
Liczba stron:
207
Język:
polski

47,00 

Po po­wstaniu li­sto­pa­dowym w dawnej kró­lew­skiej Puszczy Bia­ło­wie­skiej od­chodzi w prze­szłość ro­dzimy wzo­rzec ochrony i tra­dy­cyj­nego użyt­ko­wania lasu. Ostatnia pier­wotna puszcza strefy umiar­ko­wanej Eu­ropy staje się przed­miotem roz­bież­nych celów i in­te­resów władz car­skich – chęć za­cho­wania żubrów i uni­kalnej przy­rody zmaga się z pró­bami wy­rębów ol­brzy­mich za­sobów drewna. Książka pre­zen­tuje ofi­cjalne ra­porty, pu­bli­kacje na­ukowe, re­lacje z po­dróży, wspo­mnienia i ar­ty­kuły po­le­miczne z lat 1831‑1863 do­ty­czące Puszczy Bia­ło­wie­skiej. Teksty zo­stały opa­trzone bio­gra­mami au­torów, na­ukowym ko­men­ta­rzem i ory­gi­nal­nymi ilu­stra­cjami z epoki.