Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży z siedzibą przy Stoczek 1, 17-230 Białowieża, tel. 85 682 77 50, e-mail: mripas(at)ibs.bialowieza.pl
 1. Dane kontaktowe do INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
  iod(at)ibs.bialowieza.pl
 1. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów mogą być:
 • Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
 • Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
 • Podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;
 • Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy i banki.
 1. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów:
 • W związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności dotyczących przechowywanie dowodów księgowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 • W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 1. Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy:
 • Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”.
 • Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”.
 • Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”.
 • Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.
 1. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.
 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznano, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 1. Podanie danych w każdym celu jest dobrowolne, ale w przypadku niektórych z nich (takich jak: zawarcie umowy, reklamacje , zwroty, inne usługi oferowane przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży) jest niezbędne do ich realizacji, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia/wykonania przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży określonych zobowiązań.
 1. W ramach marketingu bezpośredniego – w celu oferowania Państwu naszych produktów/usług, w tym dobieranie ich pod kątem Państwa potrzeb możemy wykorzystywać profilowanie. Działania związane z profilowaniem w celach marketingu bezpośredniego nie wywołują wobec Państwa skutków prawnych. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec marketingu.