Kierownik Zakładu

Jan Marek Wójcik
Unit:
Genetics and Evolution — leader

Pracownicy zakładu

Pracownik Stanowisko
dr hab. Małgorzata Tokarska Adiunkt
dr Joanna Stojak Asystent
mgr Iwona Ruczyńska Asystent

O Zakładzie

Zainteresowania badawcze Zakładu koncentrują się na wybranych aspektach zmienności genetycznej w populacjach ssaków, filogeografii, a także roli mechanizmów izolujących w różnicowaniu się gatunków. W tym celu wykorzystywane są różne genetyczne narzędzia badawcze, między innymi markery jądrowego i mitochondrialnego DNA oraz analiza sekwencji nukleotydów. Obiektem badań są zarówno drobne gryzonie, jak i duże ssaki, szczególnie żubr. Oprócz aspektów naukowych, badania genetyczne mają także znaczenie praktyczne, gdyż dostarczają informacji użytecznych w planowaniu ochrony i zarządzaniu zagrożonymi populacjami ssaków. Zespół prowadzi także badania nad morfologiczną zmiennością uzębienia ssaków drapieżnych, głównie lisa w obrębie zasięgu jego występowania. Analiza wielkości i kształtów zębów ssaków pozwala wnioskować o adaptacjach pokarmowych, strukturze socjalnej i innych parametrach ekologicznych populacji, a także poznawać przeszłość ewolucyjną badanych gatunków