Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Filogeografia i zróżnicowanie genetyczne dwóch gatunków norników (Microtus) w Polsce

Kierownik projektu: prof. Jan Marek Wójcik


Uczestnicy/wykonawcy projektu:

Mgr Joanna Stojak (IBS PAN)
Mgr Iwona Ruczyńska (IBS PAN)
Dr. Allan McDevitt (School of Biology and Environmental Science, University College, Dublin, Irlandia)
Dr. Jerry Herman (Department of Natural Sciences, National Museums Scotland, Edinburgh, Wielka Brytania)
Prof. Jeremy B. Searle (Department of Ecology and Evolutionary Biology, Cornell University, USA)

 

Opis projektu:

 

Podstawowym celem projektu jest zbadanie zmienności genetycznej oraz przeprowadzenie analizy filogenetycznej u dwóch pospolitych gatunków norników na terenie Polski: nornika burego (Microtus agrestis) i nornika zwyczajnego (M. arvalis). Zamierzamy scharakteryzować strukturę genetyczną populacji badanych norników oraz wyznaczyć genetyczne grupy. Ponadto, planujemy zidentyfikować linie filogenetyczne tych gatunków oraz podjąć próbę zrekonstruowania "scenariusza" rekolonizacji obszaru Polski przez te gryzonie po ostatnim zlodowaceniu.

Aby zrealizować powyższe cele planujemy scharakteryzować sekwencje cytochromu b mitochondrialnego DNA oraz oszacować zmienność markerów jądrowego DNA (mikrosatelity) u nornika burego i nornika zwyczajnego. Dodatkowo w analizach filogeograficznych wykorzystamy dane o zmienności cytochromu b norników, zdeponowane w GenBanku, odnoszące się do obszaru Europy. Zestawienie danych otrzymanych w planowanym projekcie i danych uzyskanych przez współpracowników z Wielkiej Brytanii oraz wcześniej opublikowanych przez innych autorów pozwoli na opracowanie zagadnienia w większej skali niż obszar Polski.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści