Szkoła Doktorska BioPlanet

Szkołę współtworzą  cztery Instytutu Polskiej Akademii Nauk: Muzeum i Instytut Zoologii PAN (lider szkoły), Instytut Paleobiologii PAN, Instytut Biologii Ssaków PAN oraz Instytut Parazytologii PAN.

Szkoła Doktorska BioPlanet przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinach nauki biologiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku.  

Dzięki spójnemu programowi kształcenia Szkoła oferuje wyjątkową możliwość zdobycia wiedzy w zakresie wybranych zagadnień biologii, paleobiologii i biogeologii. Interdyscyplinarny profil kształcenia szkole oraz najlepsza kadra naukowa zapewniają studiującym gruntowne pogłębienie wiedzy w szerokim zakresie nauk przyrodniczych oraz zrozumienie podstawowych procesów biologicznych i ewolucyjnych światach żywego.

Szkoła Doktorska BioPlanet oferuje tematy doktoratów w zakresie zoologii, ekologii, parazytologii, paleobiologii/paleontologii, biomineralizacji i ewolucji, dotyczące bezkręgowców (głównie owadów) i kręgowców (głównie gadów, ptaków i ssaków), a także inne tematy z pogranicza geologii, biologii i nauk o środowisku. Doktoranci mogą również sami proponować tematy prac doktorskich w porozumieniu z potencjalnymi promotorami.  

Kształcenie trwa cztery lata i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Więcej informacji na stronie Szkoły

Studia doktoranckie w Instytucie Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego na Uniwersytecie w Białymstoku

 

Informacje o rekrutacji na studia doktoranckie znajdują się pod linkiem

Instytut Biologii Ssaków PAN oferuje również studentom możliwość przeprowadzenia badań do pracy dyplomowej, licencjackiej lub magisterskiej w zakresie ekologii i ochrony ssaków.

Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z tematyką prowadzonych w Instytucie badań i skontaktować się z osobą prowadzącą dany temat badawczy.

Razem ze zgłoszeniem student powinien przysłać list poparcia ze swojej uczelni.

Instytut nie jest w stanie pokryć kosztów podróży i pobytu studentów. Studentów zachęca się do występowania o środki finansowe z innych źródeł.

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się z poniższym regulaminem:

Następnie prosimy o pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego (jako załącznik) na adres mailowy IBS PAN.