Regulamin pracy i pobytu wolontariuszy i praktykantów w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

 1. Wolontariusze i praktykanci są zobowiązani zapoznać się z niniejszym regulaminem wraz z załącznikiem oraz regulaminem korzystania z pracowni studenckiej i zasadami BHP oraz przestrzegania wymienionych zasad i przepisów.
 2. Wolontariusze i praktykanci są zobowiązani do posiadania przy sobie odpowiednich przepustek i zezwoleń na prowadzenie badań, na wstęp do parku narodowego, rezerwatów przyrody oraz na wjazd samochodem na teren poszczególnych nadleśnictw i parku narodowego, otrzymanych za pośrednictwem IBS PAN.
 3. Opiekunem i bezpośrednim przełożonym wolontariuszy i praktykantów jest kierownik projektu badawczego lub wyznaczona przez niego osoba. Podlegają oni także kierownikowi Zakładu, w którym realizowany jest projekt badawczy oraz dyrektorowi IBS PAN.
 4. Wolontariusze i praktykanci wykonują prace związane z realizacją projektów badawczych pod kierunkiem opiekuna. Wszelkie ewentualne problemy organizacyjne, techniczne lub zdrowotne (związane z wykonywaną pracą) powinny być niezwłocznie zgłaszane opiekunowi.
 5. Obowiązujący w IBS PAN czas pracy wynosi 40 godzin/tydzień. Harmonogram pracy wolontariusza/praktykanta ustala opiekun. Ewentualne skrócenie czasu pracy, nieobecności oraz sposób rozliczania godzin pracy powinny być uzgodnione z opiekunem.
 6. Wolontariusze i praktykanci są zobowiązani do dbania o powierzone im mienie stanowiące własność IBS PAN i używania go zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku stwierdzenia zaniedbań w tym zakresie osoba, której powierzono mienie może być obciążona kosztami naprawienia szkód wynikłych z tych zaniedbań.
 7. Niedopuszczalne jest zażywanie w godzinach pracy napojów alkoholowych lub innych środków odurzających i praca pod ich wpływem.
 8. Wolontariusze i praktykanci nie powinni wprowadzać do Instytutu lub angażować do wykonywania zleconych zadań innych osób.
 9. Wstęp do Instytutu poza godzinami otwarcia dozwolony jest tylko w obecności opiekuna lub wskazanej przez niego osoby.
 10. Podczas pracy w IBS PAN wolontariusze i praktykanci nie powinni bez zgody opiekuna i kierownika projektu zbierać, kopiować lub wywozić materiałów naukowych ani wykorzystywać ich do publikacji prac magisterskich, dyplomowych lub doktorskich.
 11. Instytut nie pokrywa kosztów utrzymania i zakwaterowania wolontariuszy i praktykantów chyba, że zostanie zawarta oddzielna umowa w tej sprawie.
 12. Instytut nie pokrywa kosztów ubezpieczenia wolontariuszy i praktykantów. Przed rozpoczęciem pracy w IBS PAN powinni oni ubezpieczyć się w zakresie kosztów opieki zdrowotnej na terytorium Polski oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
 13. Praktykantom i wolontariuszom uczestniczących w pracach terenowych zaleca się odbycie szczepienia przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu.
 14. Praktykantom i wolontariuszom uczestniczących w pracach badawczych związanych z kontaktem z dzikimi zwierzętami zaleca się odbycie szczepienia przeciwko tężcowi oraz wściekliźnie.
 15. Po zakończeniu pracy w IBS PAN praktykanci i wolontariusze mogą otrzymać zaświadczenie lub opinię o odbytych praktykach/wolontariacie.
 16. Przed zakończeniem praktyk i wolontariatu należy rozliczyć się z pobranego sprzętu i wypożyczonych książek poprzez przedłożenie opiekunowi wypełnionej i podpisanej karty obiegowej. Jest to również warunkiem uzyskania zaświadczenia o odbytych praktykach lub wolontariacie.
 17. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu przez wolontariusza/praktykanta może spowodować natychmiastowe zakończenie wolontariatu/praktyk w IBS PAN oraz obciążenie kosztami za ewentualne szkody.

Regulamin pracy i pobytu magistrantów i doktorantów w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

 1. Magistranci i doktoranci są zobowiązani zapoznać się z niniejszym regulaminem wraz z załącznikiem  oraz regulaminem korzystania z pracowni studenckiej i zasadami BHP oraz przestrzegania niżej wymienionych zasad i przepisów.
 2. Magistranci i doktoranci są zobowiązani do posiadania przy sobie odpowiednich przepustek i zezwoleń na prowadzenie badań, na wstęp do parku narodowego, rezerwatów przyrody oraz na wjazd samochodem na teren poszczególnych nadleśnictw i parku narodowego, otrzymanych za pośrednictwem IBS PAN.
 3. Bezpośrednim przełożonym magistrantów i doktorantów jest opiekun naukowy, będący pracownikiem naukowym IBS PAN. Podlegają oni także kierownikowi Zakładu, w którym pracują oraz dyrektorowi IBS PAN.
 4. Magistranci i doktoranci wykonują prace związane z realizacją projektów badawczych pod kierunkiem opiekuna naukowego. Wszelkie ewentualne problemy organizacyjne, techniczne lub zdrowotne (związane z wykonywaną pracą) powinny być niezwłocznie zgłaszane opiekunowi naukowemu.
 5. Wszelkie dane i materiały naukowe uzyskane podczas pracy w IBS PAN pozostają własnością IBS PAN. Magistranci i doktoranci mogą wykorzystywać pozyskane dane i materiały za zgodą opiekuna, 
  z afiliacją IBS PAN oraz z uwzględnieniem współautorstwa innych osób z IBS PAN biorących udział 
  w projekcie badawczym.
 6. Magistranci i doktoranci mogą występować o fundusze na realizację projektów badawczych po uzgodnieniu zasad współautorstwa publikacji i po uzyskaniu zgody opiekuna naukowego i dyrektora IBS PAN.
 7. Obowiązujący w IBS PAN czas pracy wynosi 40 godzin/tydzień. Harmonogram pracy, ewentualne skrócenie czasu pracy, nieobecności oraz sposób rozliczania godzin pracy powinny być uzgodnione 
  z opiekunem naukowym.
 8. Magistranci i doktoranci są zobowiązani do dbania o powierzone im mienie stanowiące własność IBS PAN i używania go zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku stwierdzenia zaniedbań w tym zakresie osoba odpowiedzialna może być obciążona kosztami naprawienia szkód wynikłych z tych zaniedbań.
 9. Niedopuszczalne jest zażywanie w godzinach pracy napojów alkoholowych lub innych środków odurzających i praca pod ich wpływem.
 10. Magistranci i doktoranci mogą samodzielnie angażować ochotników i praktykantów do pomocy w badaniach po uzyskaniu zgody opiekuna naukowego oraz z zachowaniem regulaminu obowiązującego w IBS PAN. Magistranci i doktoranci są zobowiązani do sprawowania pełnej opieki nad przyjętymi ochotnikami i praktykantami biorącymi udział w projektach.
 11. IBS PAN nie pokrywa kosztów utrzymania i zakwaterowania magistrantów i doktorantów, chyba, że zostanie zawarta oddzielna umowa w tej sprawie.
 12. Instytut nie pokrywa kosztów ubezpieczenia magistrantów i doktorantów. Przed rozpoczęciem pracy w IBS PAN powinni oni ubezpieczyć się w zakresie kosztów opieki zdrowotnej na terytorium Polski oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
 13. Magistarntom i doktorantom uczestniczących w pracach terenowych zaleca się odbycie szczepienia przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu.
 14. Magistrantom i doktorantom uczestniczących w pracach badawczych związanych z kontaktem z dzikimi zwierzętami zaleca się odbycie szczepienia przeciwko tężcowi oraz wściekliźnie.
 15. Przed zakończeniem pracy w IBS PAN należy rozliczyć się z pobranego sprzętu i wypożyczonych książek poprzez przedłożenie opiekunowi wypełnionej i podpisanej karty obiegowej.
 16. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu przez magistranta/doktoranta może spowodować natychmiastowe zakończenie pracy w IBS PAN oraz poniesienie obciążenie kosztami za ewentualne szkody.