Kierownik Zakładu

Andrzej Zalewski
Tytuł naukowy:
Profesor
Stanowisko:
Profesor
Zakład:
Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii — kierownik

Pracownicy zakładu

Pracownik Stanowisko
dr hab. Ireneusz Ruczyński Profesor IBS PAN
dr Paulina Szafrańska Adiunkt
dr hab. Karol Zub Profesor IBS PAN
dr Jan S. Boratyński Adiunkt
dr Anna Wereszczuk Adiunkt
mgr Marcin Zegarek Biolog
mgr Zuzanna Hałat Doktorant
mgr Ewa Komar Doktorant
Eugeniusz Bujko Starszy Laborant

O Zakładzie

Tematyka badawcza Zakładu koncentruje się wokół zagadnień z zakresu ekologii behawioralnej i fizjologicznej ssaków, głównie gryzoni, nietoperzy i ssaków drapieżnych. Nasze zainteresowania dotyczą współ-zależności między ewolucją cech morfologicznych i fizjologicznych, ich konsekwencji dla historii życiowych i plastyczności behawioralnej zwierząt oraz dynamiki liczebności populacji. Ponadto badamy przystosowania sensoryczne ssaków do środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania strategii łowieckich i zachowań migracyjnych. W swojej pracy wykorzystujemy zarówno metody badań terenowych (na przykład radiotelemetrię, pomiar tempa metabolizmu z wykorzystaniem podwójnie znakowanej wody, analizę preferencji siedliskowych), jak i techniki laboratoryjne (metody genetyki molekularnej i ilościowej, eksperymenty behawioralne, pomiary maksymalnego i spoczynkowego tempa metabolizmu oraz poziomu hormonów płciowych). Wyniki naszych badań wyjaśniają przystosowania zwierząt do zmiennych warunków środowiskowych w kontekście np. zmian klimatu czy fluktuacji zasobów oraz mają zastosowanie w ochronie gatunkowej oraz zarządzaniu populacjami ssaków, w tym populacjami gatunków inwazyjnych.