Anna Wereszczuk
Tytuł naukowy:
dr
Stanowisko:
Adiunkt
Zakład:
Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii
Edukacja i stopnie naukowe
  • Magister: 2010, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno - Chemiczny, Biologia, Zakład Ekologii Zwierząt.
  • Doktor nauk biologicznych: 2019, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
Profil badawczy

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół ekologii populacji zwierząt, ekologii behawioralnej i ewolucyjnej. Fascynują mnie mechanizmy odpowiadające za adaptacje zwierząt do zmian klimatycznych i antropogenicznych zmian środowiskowych, a także ich wpływ na interakcje międzygatunkowe i ekspansję gatunków.
W projekcie doktorskim zajmowałam się określeniem wpływu rodzaju matrix na dyspersję osobników pomiędzy płatami środowiska użytkowanymi przez populacje oraz badałam w jaki sposób izolacja i ograniczenie przepływu genów wpływają na użytkowanie przestrzeni, zachowania osobników, dynamikę oraz strukturę genetyczną populacji kuny domowej.
Obecnie szczególnie interesują mnie adaptacje morfologiczne łasicowatych wywołane przez zmiany klimatyczne. Poza badaniami zmian wielkości ciała, poszukuję odpowiedzi na pytania o znaczenie zmian morfologicznych w obrębie czaszki, wykorzystując do tego mikrotomografię komputerową.

Projekty badawcze
  • 2011-2014, NCN, UMO-2011/01/N/NZ8/04525 „Czy rodzaj matrix ma znaczenie? Rola izolacji siedliska w kształtowaniu struktury genetycznej i dynamiki populacji kamionki": kierownik.