Anna Wereszczuk
Tytuł naukowy:
dr
Stanowisko:
Asystent
Zakład:
Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii
Edukacja i stopnie naukowe
  • Magister: 2010, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno - Chemiczny, Biologia, Zakład Ekologii Zwierząt.
  • Doktor nauk biologicznych: 2019, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
Profil badawczy

Zainteresowania Anny Wereszczuk skupiają się wokół ekologii populacji zwierząt, ekologii behawioralnej i ewolucyjnej. W swojej pracy magisterskiej analizowała wpływ ploidii na wielkość komórek, masę ciała, tempo rozwoju oraz osiąganie dojrzałości płciowej u Rana esculenta complex. Obecnie realizuje projekt doktorski, którego celem jest określenie wpływu rodzaju matrix na dyspersję osobników pomiędzy płatami środowiska użytkowanymi przez populacje oraz zbadanie, w jaki sposób izolacja i ograniczenie przepływu genów wpływa na użytkowanie przestrzeni, zachowania osobników, dynamikę populacji oraz strukturę genetyczną. W projekcie tym porównuje populacje kuny domowej (Martes foina) w Puszczy Białowieskiej i jej bliskich okolicach, zasiedlające płaty środowiska izolowane przez różny rodzaj matrix.

Projekty badawcze
  • 2011-2014, NCN, UMO-2011/01/N/NZ8/04525 „Czy rodzaj matrix ma znaczenie? Rola izolacji siedliska w kształtowaniu struktury genetycznej i dynamiki populacji kamionki": kierownik.