Tytuł projektuKierownik projektuOkres realizacjiInstytucja finansująca
Kompromis ewolucyjny pomiędzy przeżywalnością a rozrodczością u myszy leśnych o zróżnicowanych strategiach termoregulacyjnych Jan S. Boratyński2020-2023NCN
Pokrewieństwo w koloniach samców mroczaka posrebrzanego mgr Zuzanna Hałat2020-2023NCN
Filogeografia, zróżnicowanie genetyczne i środowiska występowania łosia w Eurazji w późnym plejstocenie i holocenie dr. hab Magdalena Niedziałkowska2019-2022NCN
Czynniki kształtujące zmienność poziomu izotopów stabilnych węgla 13C i azotu 15N w kolagenie kostnym jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) zasiedlającego różne środowiska mgr inż. Maciej Tomasz Sykut2017-2020NCN
Podłoże genetyczne nieuleczalnej choroby posthitis u samców żubra Bison bonasus dr hab. inż. Małgorzata Tokarska (IBS PAN, Białowieża)2017-2020NCN
Dynamika przestrzenna, zmienność genetyczna oraz wpływ wirusa choroby aleuckiej norek na introdukowaną norkę amerykańską oraz rodzime gatunki łasicowatych. Andrzej Zalewski2017-2020NCN
Zmienność genetyczna oraz czynniki wpływające na poziom zarażenia i rozprzestrzenianie się sparganozy (Spirometra erinaceieuropaei) w populacjach dzikich zwierząt dr hab. Marta Kołodziej-Sobocińska2017-2020NCN
Rekonstrukcja wzorca użytkowania środowisk i diety żubra pierwotnego (Bison priscus) w gradiencie stref roślinnych późnego plejstocenu mgr Emilia Hofman-Kamińska2016-2022NCN
Krajobraz strachu w lasach: wpływ martwego drewna i wilków na odnowienie gatunków drzew o zróżnicowanej jakości pokarmowej Dr hab. Dries Kuijper2016-2019NCN
Epidemiologia afrykańskiego pomoru świń (ASF) w populacji dzika (Sus scrofa) – rola struktury przestrzennej, socjalnej i genetycznej populacji gospodarza Dr Tomasz Podgórski (Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża)2015-2018NCN
Adaptacyjna zmienność genu TLR2 jako czynnik determinujący zachorowalność na boreliozę w populacjach dwóch linii filogenetycznych nornicy rudej (Myodes glareolus) na terenie północno-wschodniej Polski mgr Ewa Tarnowska2015-2019NCN
Najlepszy ze złych kompromisów – Ewolucyjne czynniki kształtujące socjalność samców u nietoperzy dr hab. Ireneusz Ruczyński2014-2019NCN
Filogeografia i różnorodność genetyczna sarny europejskiej (Capreolus capreolus) w Europie Północnej, Środkowej i Wschodniej Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska2014-2017NCN
Polimorfizm mtDNA, chromosomu Y oraz autosomalnych układów mikrosatelitarnych w populacjach dzika (Sus scrofa) z obszaru Polski i Białorusidr hab. Marcin Woźniak (Colegium Medicum UMK)2014-2017NCN
Wpływ inwazji norki amerykańskiej na liczebnościowe, behawioralne i genetyczne zmiany w populacjach ptaków wodnych w Polscedr Marcin Brzeziński (UW)2014-2017NCN

Tytuł projektuKierownik projektuOkres realizacjiInstytucja finansująca
Czynniki kształtujące wybór i użytkowanie kryjówek przez nietoperze w Puszczy Białowieskiejprof. dr hab. Jan M. Wójcik1998-2004
Ekologia borsuka Meles meles w Puszczy Bialowieskiejdr hab. Rafał Kowalczyk1997-2001KBN
Koszty odpowiedzi immunologicznej w kontekście zmian klimatycznych u migrujących i osiadłych sikor modrych Cyanistes caeruleusdr Paulina Szafrańska2019-2020
Wpływ zróżnicowania dziennych wydatków energetycznych na śmiertelność zimową nornika północnego microtus oeconomusdr Paulina Szafrańska2018-2022MNiSW
Znaczenie zmysłów w procesie wyszukiwania i wybierania kryjówek przez nietoperze leśnedr hab. Ireneusz Ruczyński2018-2019
W poszukiwaniu adaptacyjnej zmienności w genomie szeroko rozmieszczonego rysia eurazjatyckiego i krytycznie zagrożonego rysia iberyjskiego Krzysztof Schmidt2015-2020NCN
W poszukiwaniu adaptacyjnej zmienności w genomie szeroko rozmieszczonego rysia eurazjatyckiego i krytycznie zagrożonego rysia iberyjskiego. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; kierownik. Krzysztof Schmidt2015-2020
Adaptacje fenotypowe i genetyczne dwóch podgatunków łasicy do odmiennych warunków klimatycznych dr hab. Karol Zub (IBS PAN)2014-2017NCN
Zróżnicowanie genetyczne i wybiórczość środowiskowa jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w Europie i Azji w późnym plejstocenie i holocenie dr Magdalena Niedziałkowska2014-2018NCN
Historia rodzaju Bison w Europie po ostatnim zlodowaceniu Rafał Kowalczyk2014-2017NCN
Rola wypasu zwierząt gospodarskich w kształtowaniu lasów Puszczy Białowieskiej w ostatnich pięciu stuleciach Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska2014-2017NCN
Zmienność genetyczna populacji nornika zwyczajnego i nornika burego w Polsce: porównanie danych z prób muzealnych i współczesnych mgr Joanna Stojak2014-2017NCN
Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na przestrzenne rozmieszczenie ssaków kopytnych w Puszczy Białowieskiej – zastosowanie foto-pułapek, teledetekcji satelitarnej i GIS do modelowania nisz środowiskowych dużych ssakówJakub W. Bubnicki2013-2016NCN
Procesy adaptacyjne obcego inwazyjnego gatunku – wpływ uciekinierów z ferm hodowlanych na dziko żyjące populacje norki amerykańskiejdr hab. Andrzej Zalewski2013-2016NCN
Filogeografia i genomika populacji lisa, Vulpes vulpes Jan Marek Wójcik2013-2016NCN
Czynniki wpływające na kształtowanie się równowagi między pasożytem a żywicielem na przykładzie inwazji krwiopijnego nicienia Ashworthius sidemi u dziko żyjących żubrów (Bison bonasus) w Puszczy Białowieskiej Dr hab. Rafał Kowalczyk2013-2015
Efekt kaskady troficznej w europejskich lasach strefy umiarkowanej: pośredni wpływ dużych drapieżników na interakcje ssaki kopytne – odnowienie lasu Dr hab. Dries Kuijper2013-2015
Czy rodzaj matrix ma znaczenie? Rola izolacji siedliska w kształtowaniu struktury genetycznej i dynamiki populacji kamionki Anna Wereszczuk2011-2014
Filogeografia i zróżnicowanie genetyczne dwóch gatunków norników (Microtus) w Polsce: analiza z uwzględnieniem danych z innych populacji w Europie prof. dr hab. Jan M. Wójcik2011-2015NCN
Użytkowanie przestrzeni i skład diety łosia w dolinie Biebrzy – model oddziaływania dużego roślinożercy na zbiorowiska leśne Polskidr hab. Mirosław Ratkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)2011-2014MNiSW
Porównanie cech fizjologicznych, behawioralnych i morfologicznych oraz sukcesu rozrodczego samców migrujących i osiadłych w populacji nornika północnego (Microtus oeconomus)dr hab. Zbigniew Borowski (Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie)2011-2014NCN
Mechanizmy długotrwałego utrzymywania się wąskiej strefy kontaktu dwóch linii filogenetycznych nornicy rudej Myodes glareolus w północno-wschodniej Polsce Dr Magdalena Niedziałkowska2011-2015Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Pośredni wpływ dużych ssaków drapieżnych na zachowanie i fizjologię kopytnych w lasach środkowej Europy Dr hab. Krzysztof Schmidt2011-2014NCN
Historyczna i współczesna analiza wykorzystania środowisk i diety żubra Bison bonasus dr hab. Rafał Kowalczyk2011-2013MNiSW
Behawior rozrodczy żubrów Bison bonasusprof. dr hab. Małgorzata Krasińska2011-2013
Analiza genetyczna czystości gatunkowej żubra z białoruskiej części Puszczy Białowieskiej dr hab. Małgorzata Tokarska2010-2013MNiSW
Przyrodnicza historia Puszczy Białowieskiej w świetle badań paleoekologicznych.prof. dr hab. Małgorzata Latałowa2010-2012MNiSW
Rola czynników ekologicznych w kształtowaniu zmienności genetycznej populacji jaguara Panthera onca w Wenezueli dr hab. Krzysztof Schmidt2010-2013MNiSW
Wpływ zmian zawartości substancji nieorganicznych w roślinach na dynamikę liczebności populacji nornika północnego Microtus oeconomusMonika Wieczorek2010-2013MNiSW
Instytucjonalna dynamika polityki ochrony przyrody w Polscedr Krzysztof Niedziałkowski2010-2012
Nornica ruda (Myodes glareolus) – Filogeografia: polodowcowa kolonizacja obszaru Polski z północnych refugiówprof. dr hab. Jan M. Wójcik2010
Związek między czynnikami środowiskowymi i adaptacyjną zmiennością genetyczną europejskich wilków określoną metodami genomiki populacjiSylwia Czarnomska2009-2014MNiSW
Wpływ struktury krajobrazu na genetyczne zróżnicowanie populacji sarny Capreolus capreolus dr Leif Soennichsen2009-2013MNiSW
Wpływ historii ewolucyjnej i czynników antropogenicznych na strukturę genetyczną populacji genetyczną populacji rysia eurazjatyckiego na zachodnim skraju zasięgu w Europiedr hab. Krzysztof Schmidt2009-2012MNiSW
Procesy poznawcze w cieple i chłodzie” realizowany w Max-Planck Institut für Ornithologie w Seewiesen (Niemcy) (W ramach programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”)dr hab. Ireneusz Ruczyński2009-2011MNiSW
Ekologiczne i genetyczne podstawy kontroli liczebności norki amerykańskiej (Neovison vison): reakcja populacji inwazyjnego gatunku drapieżnika na redukcję jej liczebnościdr hab. Andrzej Zalewski2008-2012MNiSW
Struktura przestrzenna i socjalna, system rozrodczy, oraz pokrewieństwo między osobnikami w populacji dzika Sus scrofa w Puszczy Białowieskiej i okolicach prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska2008-2011MNiSW
Jeleń (Cervus elaphus) – Wpływ produktywności środowiska na płodność samic Tomasz Borowik2008-2011MNiSW
Genetyczna (DNA barcoding) i morfologiczna analiza diety żubra oraz ocena jego oddziaływania na zbiorowiska leśne Puszczy Białowieskiej dr hab. Rafał Kowalczyk2008-2010MNiSW
Łoś (Alces alces) – Struktura genetyczna populacji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz czynniki ją determinująceprof. dr hab. Włodzimierz Jędrzejewski2008-2011MNiSW
Ssaki kopytne – Wpływ ocienienia na odporność podokapowego odnowienia drzew na zagryzanie przez ssaki kopytne w lasach naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego.Marcin Churski2008-2011MNiSW
Czynniki wpływające na rozmieszczenie kuny domowej Martes foina i kuny leśnej Martes martes oraz ich ekologia w różnych warunkach środowiskowych i konkurencyjnych w strefie zurbanizowanej WrocławiaLeszek Jan Duduś (IOP)2008-2011MNiSW
Czynniki kształtujące strukturę genetyczną i dyspersję szopa pracza: podstawy kontroli liczebności inwazyjnego gatunkudr Magdalena Bartoszewicz (IOP)2008-2011MNiSW
Polimorfizm genów zgodności tkankowej (MHC) u żubra Bison bonasus: mechanizmy utrzymywania znaczenie adaptacyjnedr Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński2007-2010MNiSW
Nornik północny (Microtus oeconomus) – Wpływ zróżnicowania masy ciała i tempa metabolizmu na dostosowanie (fitness) osobnikówdr Karol Zub2007-2009MNiSW
Wpływ struktury krajobrazu na przestrzenne zróżnicowanie genetyczne populacji myszy leśnych (Apodemus flavicollis) w północno-wschodniej Polscedr Magdalena Niedziałkowska2007-2010MNiSW
Struktura genetyczna populacji jelenia Cervus elaphus w puszczach północno-wschodniej Polskiprof. Bogumiła Jędrzejewska2007-2008MNiSW
Wpływ produktywności pierwotnej na populacje nornikówdr Kamil Bartoń2007-2008
Myszy domowe (Mus musculus) – Sterylność hybrydowych samcówprof. dr hab. Jan M. Wójcik2006-2008MNiSW
Zróżnicowanie tempa metabolizmu i masy ciała u łasicy Mustela nivalisdr Karol Zub2006-2007KBN
Historia pożarów i ich rola w kształtowaniu lasów Puszczy Białowieskiejdr Tomasz Samojlik2006-2009MNiSW
Wpływ wielkości, stanu zachowania i izolacji przestrzennej puszcz północno-wschodniej Polski na różnorodność gatunkową i genetyczną ssakówprof Bogumiła Jędrzejewska2005-2008MNiSW
Wpływ izolacji przestrzennej puszcz północno-wschodniej Polski na różnorodność gatunkową i genetyczną ssakówprof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska2005-2008
Wpływ dostępności ofiar na zmienność rozmiarów ciała łasic Mustela nivalis w dolinach rzecznych i na obszarach leśnych Puszczy Białowieskiejdr Karol Zub2005-2006KBN
Żubr (Bison bonasus) – Sposób użytkowania przestrzeni i strategia rozrodcza w Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiejdr hab. Rafał Kowalczyk2004-2007MNiI
Różnorodność genetyczna i spokrewnienie w populacji rysia w Puszczy Białowieskiej – uwarunkowania środowiskowe i socjalnedr hab. Krzysztof Schmidt2003-2008KBN
Historia przyrodnicza Puszczy Białowieskiej w XIX i XX wiekudr Tomasz Samojlik
Antropogenne przemiany środowiska przyrodniczego Puszczy Białowieskiej do końca XVIII wiekudr Tomasz Samojlik

Tytuł projektuKierownik projektuOkres realizacjiInstytucja finansująca
MammalNet Joanna Stojak2019-2022Europejski Urząd ds Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
„e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” Joanna Łapińska2019-2022Program Operacyjno Polska Cyfrowa
ENETWILD Wildlife: collecting and sharing data on wildlife populations, transmitting animal disease agents Tomasz Podgórski2017-2023Europejski Urząd ds.Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Tytuł projektuKierownik projektuOkres realizacjiInstytucja finansująca
LINKAGE – Linking systems, perspectives and disciplines for active biodiversity governancedr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak (IOP PAN)2013-2016NCBiR
Ochrona dużych ssaków drapieżnych w Polsce. dr hab. Krzysztof Schmidt2012-2015EuroNatur
Biodiversity of East-European and Siberian large mammals on the level of genetic variation of populations – BIOGEAST dr hab. Rafał Kowalczyk2011-20147th Framework Programme, Marie Curie Actions
Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków dr hab. Andrzej Zalewski2011-2014Komisja Europejska, program LIFE+ oraz NFOŚiGW
SPUB – Bioróżnorodność wschodnio-europejskich i syberyjskich dużych ssaków na poziomie genetycznej zmienności populacji – BIOGEASTdr Magdalena Niedziałkowska2011-2014Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
RCIN – Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych Joanna Łapińska2011-2014Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Potencjał Badawczy w Ochronie i Zrównoważonym Zarządzaniu Bioróżnorodnością (SPUB BIOCONSUS)prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska2010-2013Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
„INTACT”: Interacting effects of abiotics and carnivores shape herbivore top-down effectsdr hab. Dries Kuijper2010-2013Marie Curie European Reintegration Grant, European Union 7th Framework program (PEOPLE)
BIOCONSUS – Research Potential in Conservation and Sustainable Management of Biodiversityprof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska2009-20147. Program Ramowy Unii Europejskiej
Ochrona obszarów siedliskowych i korytarzy ekologicznych dzikiej fauny przy drogach szybkiego ruchu w PolscePracownia na Rzecz Wszystkich Istot2008-2010EEA Grants (Norweski Mechanizm Finansowy)
Invasive predator control: response of American mink to eradication in relation to farm distributiondr hab. Andrzej Zalewski2008-2011Marie Curie Actions - European Re-integration Grants (6. Program Ramowy UE)
Ochrona bioróżnorodności Czerwonego Bagna – reliktu wielkich torfowisk wysokich Europy ŚrodkowejProf. dr hab. Tomasz Borecki (SGGW, Warszawa)2007-2009EEA Grants (Norweski Mechanizm Finansowy)
BIORESC – Transfer Wiedzy w Dziedzinie Badań i Ochrony Bioróżnorodności Prof. dr hab. Włodzimierz Jędrzejewski2006-20106. Program Ramowy Unii Europejskiej
Life „Kraina Żubra” – Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej Prof. dr hab. Jan M. Wójcik2006-2010Programu LIFE-Przyroda i Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne - Help for the threatened wildlife
BIOSEB – Letnie szkoły ekologii i bioróżnorodności dr hab. Andrzej Zalewski2006-20096. Program Ramowy Unii Europejskiej
Large carnivores in northern landscapes: an interdisciplinary approach to their regional conservationdr hab. Krzysztof Schmidt2003-2006Norwegian Research Council
BIOTER – Centrum Doskonałości w Ochronie Bioróżnorodności i Badaniach Ssaków w Europejskich Ekosystemach Lądowych 2002-2005
BioPlatform2002-2005

Project titleProject leaderDurationFunding institution

e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia

dr hab. Rafał Kowalczyk2013-2014Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Projekty Leonardo:

  • EuroGIS-GPS: Testing a competency framework for biodiversity data collection
  • Mobilność Leonardo da Vinci
  • Pilotażowy program nauczania online dla monitorowania bioróżnorodności
dr hab. Rafał Kowalczyk2009-2014Lifelong Learning Programme
Inwentaryzacja wilka i rysia w Polsce   
Sieć żubrowa