Tytuł projektu Kierownik projektu Okres realizacji Instytucja finansująca
Dostępność wody w ekosystemach strefy umiarkowanej – nowy determinant aktywności i użytkowania przestrzeni przez duże ssaki w dobie globalnego ocieplenia Tomasz Borowik 2024-2028 NCN
Wielopoziomowy wpływ stresu indukowanego u ssaków kopytnych przez drapieżnictwo na funkcjonowanie ekosystemu leśnego strefy umiarkowanej Prof. dr hab. Krzysztof Schmidt 2022-2027 Narodowe Centrum Nauki
Czy wilki tracą strach przed ludźmi? Zmiany w zachowaniu wilków i ich konsekwencje dla gatunków ofiar w środowiskach zdominowanych przez człowieka Dr hab. D.P.J. Kuijper, Profesor IBS PAN 2022-2026 Narodowe Centrum Nauki
Wpływ zasobów pokarmowych na dostosowanie gatunku uchodźcy: żubr jako gatunek modelowy dr hab. Rafał Kowalczyk 2021-2025 NCN
Ekologiczne skutki zaburzeń w lasach – naturalny eksperyment w Puszczy Białowieskiej Michał Żmihorski 2021-2025 NCN
Zależności między socjoekonomią a bioróżnorodnością w krajobrazie rolniczym Michał Żmihorski 2021-2025 NCN
Pokrewieństwo w koloniach samców mroczaka posrebrzanego mgr Zuzanna Hałat 2020-2024 NCN
Kompromis ewolucyjny pomiędzy przeżywalnością a rozrodczością u myszy leśnych o zróżnicowanych strategiach termoregulacyjnych Jan S. Boratyński 2020-2023 NCN
Filogeografia, zróżnicowanie genetyczne i środowiska występowania łosia w Eurazji w późnym plejstocenie i holocenie dr. hab Magdalena Niedziałkowska 2019-2022 NCN
Czynniki kształtujące zmienność poziomu izotopów stabilnych węgla 13C i azotu 15N w kolagenie kostnym jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) zasiedlającego różne środowiska mgr inż. Maciej Tomasz Sykut 2017-2020 NCN
Podłoże genetyczne nieuleczalnej choroby posthitis u samców żubra Bison bonasus dr hab. inż. Małgorzata Tokarska (IBS PAN, Białowieża) 2017-2020 NCN
Dynamika przestrzenna, zmienność genetyczna oraz wpływ wirusa choroby aleuckiej norek na introdukowaną norkę amerykańską oraz rodzime gatunki łasicowatych. Andrzej Zalewski 2017-2020 NCN
Zmienność genetyczna oraz czynniki wpływające na poziom zarażenia i rozprzestrzenianie się sparganozy (Spirometra erinaceieuropaei) w populacjach dzikich zwierząt dr hab. Marta Kołodziej-Sobocińska 2017-2020 NCN
Rekonstrukcja wzorca użytkowania środowisk i diety żubra pierwotnego (Bison priscus) w gradiencie stref roślinnych późnego plejstocenu mgr Emilia Hofman-Kamińska 2016-2022 NCN
Krajobraz strachu w lasach: wpływ martwego drewna i wilków na odnowienie gatunków drzew o zróżnicowanej jakości pokarmowej Dr hab. Dries Kuijper 2016-2019 NCN
Epidemiologia afrykańskiego pomoru świń (ASF) w populacji dzika (Sus scrofa) – rola struktury przestrzennej, socjalnej i genetycznej populacji gospodarza Dr Tomasz Podgórski (Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża) 2015-2018 NCN
Adaptacyjna zmienność genu TLR2 jako czynnik determinujący zachorowalność na boreliozę w populacjach dwóch linii filogenetycznych nornicy rudej (Myodes glareolus) na terenie północno-wschodniej Polski mgr Ewa Tarnowska 2015-2019 NCN
Najlepszy ze złych kompromisów – Ewolucyjne czynniki kształtujące socjalność samców u nietoperzy dr hab. Ireneusz Ruczyński 2014-2019 NCN
Filogeografia i różnorodność genetyczna sarny europejskiej (Capreolus capreolus) w Europie Północnej, Środkowej i Wschodniej Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska 2014-2017 NCN
Polimorfizm mtDNA, chromosomu Y oraz autosomalnych układów mikrosatelitarnych w populacjach dzika (Sus scrofa) z obszaru Polski i Białorusi dr hab. Marcin Woźniak (Colegium Medicum UMK) 2014-2017 NCN
Wpływ inwazji norki amerykańskiej na liczebnościowe, behawioralne i genetyczne zmiany w populacjach ptaków wodnych w Polsce dr Marcin Brzeziński (UW) 2014-2017 NCN
Historical morphometrics of the European bison skulls and its association with species inbreeding increase Małgorzata Tokarska

Tytuł projektu Kierownik projektu Okres realizacji Instytucja finansująca
Czynniki kształtujące wybór i użytkowanie kryjówek przez nietoperze w Puszczy Białowieskiej prof. dr hab. Jan M. Wójcik 1998-2004
Ekologia borsuka Meles meles w Puszczy Bialowieskiej dr hab. Rafał Kowalczyk 1997-2001 KBN
Koszty odpowiedzi immunologicznej w kontekście zmian klimatycznych u migrujących i osiadłych sikor modrych Cyanistes caeruleus dr Paulina Szafrańska 2019-2020
Znaczenie zmysłów w procesie wyszukiwania i wybierania kryjówek przez nietoperze leśne dr hab. Ireneusz Ruczyński 2018-2019
Wpływ zróżnicowania dziennych wydatków energetycznych na śmiertelność zimową nornika północnego microtus oeconomus dr Paulina Szafrańska 2018-2022 MNiSW
W poszukiwaniu adaptacyjnej zmienności w genomie szeroko rozmieszczonego rysia eurazjatyckiego i krytycznie zagrożonego rysia iberyjskiego Krzysztof Schmidt 2015-2020 NCN
W poszukiwaniu adaptacyjnej zmienności w genomie szeroko rozmieszczonego rysia eurazjatyckiego i krytycznie zagrożonego rysia iberyjskiego. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; kierownik. Krzysztof Schmidt 2015-2020
Adaptacje fenotypowe i genetyczne dwóch podgatunków łasicy do odmiennych warunków klimatycznych dr hab. Karol Zub (IBS PAN) 2014-2017 NCN
Zróżnicowanie genetyczne i wybiórczość środowiskowa jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w Europie i Azji w późnym plejstocenie i holocenie dr Magdalena Niedziałkowska 2014-2018 NCN
Historia rodzaju Bison w Europie po ostatnim zlodowaceniu Rafał Kowalczyk 2014-2017 NCN
Rola wypasu zwierząt gospodarskich w kształtowaniu lasów Puszczy Białowieskiej w ostatnich pięciu stuleciach Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska 2014-2017 NCN
Zmienność genetyczna populacji nornika zwyczajnego i nornika burego w Polsce: porównanie danych z prób muzealnych i współczesnych mgr Joanna Stojak 2014-2017 NCN
Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na przestrzenne rozmieszczenie ssaków kopytnych w Puszczy Białowieskiej – zastosowanie foto-pułapek, teledetekcji satelitarnej i GIS do modelowania nisz środowiskowych dużych ssaków Jakub W. Bubnicki 2013-2016 NCN
Procesy adaptacyjne obcego inwazyjnego gatunku – wpływ uciekinierów z ferm hodowlanych na dziko żyjące populacje norki amerykańskiej dr hab. Andrzej Zalewski 2013-2016 NCN
Filogeografia i genomika populacji lisa, Vulpes vulpes Jan Marek Wójcik 2013-2016 NCN
Czynniki wpływające na kształtowanie się równowagi między pasożytem a żywicielem na przykładzie inwazji krwiopijnego nicienia Ashworthius sidemi u dziko żyjących żubrów (Bison bonasus) w Puszczy Białowieskiej Dr hab. Rafał Kowalczyk 2013-2015
Efekt kaskady troficznej w europejskich lasach strefy umiarkowanej: pośredni wpływ dużych drapieżników na interakcje ssaki kopytne – odnowienie lasu Dr hab. Dries Kuijper 2013-2015
Użytkowanie przestrzeni i skład diety łosia w dolinie Biebrzy – model oddziaływania dużego roślinożercy na zbiorowiska leśne Polski dr hab. Mirosław Ratkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku) 2011-2014 MNiSW
Porównanie cech fizjologicznych, behawioralnych i morfologicznych oraz sukcesu rozrodczego samców migrujących i osiadłych w populacji nornika północnego (Microtus oeconomus) dr hab. Zbigniew Borowski (Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie) 2011-2014 NCN
Mechanizmy długotrwałego utrzymywania się wąskiej strefy kontaktu dwóch linii filogenetycznych nornicy rudej Myodes glareolus w północno-wschodniej Polsce Dr Magdalena Niedziałkowska 2011-2015 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Pośredni wpływ dużych ssaków drapieżnych na zachowanie i fizjologię kopytnych w lasach środkowej Europy Dr hab. Krzysztof Schmidt 2011-2014 NCN
Historyczna i współczesna analiza wykorzystania środowisk i diety żubra Bison bonasus dr hab. Rafał Kowalczyk 2011-2013 MNiSW
Czy rodzaj matrix ma znaczenie? Rola izolacji siedliska w kształtowaniu struktury genetycznej i dynamiki populacji kamionki Anna Wereszczuk 2011-2014
Behawior rozrodczy żubrów Bison bonasus prof. dr hab. Małgorzata Krasińska 2011-2013
Filogeografia i zróżnicowanie genetyczne dwóch gatunków norników (Microtus) w Polsce: analiza z uwzględnieniem danych z innych populacji w Europie prof. dr hab. Jan M. Wójcik 2011-2015 NCN
Analiza genetyczna czystości gatunkowej żubra z białoruskiej części Puszczy Białowieskiej dr hab. Małgorzata Tokarska 2010-2013 MNiSW
Rola czynników ekologicznych w kształtowaniu zmienności genetycznej populacji jaguara Panthera onca w Wenezueli dr hab. Krzysztof Schmidt 2010-2013 MNiSW
Przyrodnicza historia Puszczy Białowieskiej w świetle badań paleoekologicznych. prof. dr hab. Małgorzata Latałowa 2010-2012 MNiSW
Nornica ruda (Myodes glareolus) – Filogeografia: polodowcowa kolonizacja obszaru Polski z północnych refugiów prof. dr hab. Jan M. Wójcik 2010
Wpływ zmian zawartości substancji nieorganicznych w roślinach na dynamikę liczebności populacji nornika północnego Microtus oeconomus Monika Wieczorek 2010-2013 MNiSW
Instytucjonalna dynamika polityki ochrony przyrody w Polsce dr Krzysztof Niedziałkowski 2010-2012
Związek między czynnikami środowiskowymi i adaptacyjną zmiennością genetyczną europejskich wilków określoną metodami genomiki populacji Sylwia Czarnomska 2009-2014 MNiSW
Procesy poznawcze w cieple i chłodzie” realizowany w Max-Planck Institut für Ornithologie w Seewiesen (Niemcy) (W ramach programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”) dr hab. Ireneusz Ruczyński 2009-2011 MNiSW
Wpływ historii ewolucyjnej i czynników antropogenicznych na strukturę genetyczną populacji genetyczną populacji rysia eurazjatyckiego na zachodnim skraju zasięgu w Europie dr hab. Krzysztof Schmidt 2009-2012 MNiSW
Wpływ struktury krajobrazu na genetyczne zróżnicowanie populacji sarny Capreolus capreolus dr Leif Soennichsen 2009-2013 MNiSW
Jeleń (Cervus elaphus) – Wpływ produktywności środowiska na płodność samic Tomasz Borowik 2008-2011 MNiSW
Ekologiczne i genetyczne podstawy kontroli liczebności norki amerykańskiej (Neovison vison): reakcja populacji inwazyjnego gatunku drapieżnika na redukcję jej liczebności dr hab. Andrzej Zalewski 2008-2012 MNiSW
Czynniki kształtujące strukturę genetyczną i dyspersję szopa pracza: podstawy kontroli liczebności inwazyjnego gatunku dr Magdalena Bartoszewicz (IOP) 2008-2011 MNiSW
Czynniki wpływające na rozmieszczenie kuny domowej Martes foina i kuny leśnej Martes martes oraz ich ekologia w różnych warunkach środowiskowych i konkurencyjnych w strefie zurbanizowanej Wrocławia Leszek Jan Duduś (IOP) 2008-2011 MNiSW
Ssaki kopytne – Wpływ ocienienia na odporność podokapowego odnowienia drzew na zagryzanie przez ssaki kopytne w lasach naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego. Marcin Churski 2008-2011 MNiSW
Struktura przestrzenna i socjalna, system rozrodczy, oraz pokrewieństwo między osobnikami w populacji dzika Sus scrofa w Puszczy Białowieskiej i okolicach prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska 2008-2011 MNiSW
Łoś (Alces alces) – Struktura genetyczna populacji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz czynniki ją determinujące prof. dr hab. Włodzimierz Jędrzejewski 2008-2011 MNiSW
Genetyczna (DNA barcoding) i morfologiczna analiza diety żubra oraz ocena jego oddziaływania na zbiorowiska leśne Puszczy Białowieskiej dr hab. Rafał Kowalczyk 2008-2010 MNiSW
Wpływ struktury krajobrazu na przestrzenne zróżnicowanie genetyczne populacji myszy leśnych (Apodemus flavicollis) w północno-wschodniej Polsce dr Magdalena Niedziałkowska 2007-2010 MNiSW
Polimorfizm genów zgodności tkankowej (MHC) u żubra Bison bonasus: mechanizmy utrzymywania znaczenie adaptacyjne dr Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński 2007-2010 MNiSW
Nornik północny (Microtus oeconomus) – Wpływ zróżnicowania masy ciała i tempa metabolizmu na dostosowanie (fitness) osobników dr Karol Zub 2007-2009 MNiSW
Wpływ produktywności pierwotnej na populacje norników dr Kamil Bartoń 2007-2008
Struktura genetyczna populacji jelenia Cervus elaphus w puszczach północno-wschodniej Polski prof. Bogumiła Jędrzejewska 2007-2008 MNiSW
Myszy domowe (Mus musculus) – Sterylność hybrydowych samców prof. dr hab. Jan M. Wójcik 2006-2008 MNiSW
Zróżnicowanie tempa metabolizmu i masy ciała u łasicy Mustela nivalis dr Karol Zub 2006-2007 KBN
Historia pożarów i ich rola w kształtowaniu lasów Puszczy Białowieskiej dr Tomasz Samojlik 2006-2009 MNiSW
Wpływ izolacji przestrzennej puszcz północno-wschodniej Polski na różnorodność gatunkową i genetyczną ssaków prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska 2005-2008
Wpływ wielkości, stanu zachowania i izolacji przestrzennej puszcz północno-wschodniej Polski na różnorodność gatunkową i genetyczną ssaków prof Bogumiła Jędrzejewska 2005-2008 MNiSW
Wpływ dostępności ofiar na zmienność rozmiarów ciała łasic Mustela nivalis w dolinach rzecznych i na obszarach leśnych Puszczy Białowieskiej dr Karol Zub 2005-2006 KBN
Żubr (Bison bonasus) – Sposób użytkowania przestrzeni i strategia rozrodcza w Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej dr hab. Rafał Kowalczyk 2004-2007 MNiI
Różnorodność genetyczna i spokrewnienie w populacji rysia w Puszczy Białowieskiej – uwarunkowania środowiskowe i socjalne dr hab. Krzysztof Schmidt 2003-2008 KBN
Historia przyrodnicza Puszczy Białowieskiej w XIX i XX wieku dr Tomasz Samojlik
Antropogenne przemiany środowiska przyrodniczego Puszczy Białowieskiej do końca XVIII wieku dr Tomasz Samojlik

Tytuł projektu Kierownik projektu Okres realizacji Instytucja finansująca
Poprawa warunków współistnienia ludzi i słoni w Dolinie Kilombero w Tanzanii poprzez łagodzenie konfliktów, zwiększanie źródeł dochodu, szkolenia oraz technologię Michał Śmielak 2021-2021 Ministerstwo Spraw Zagranicznych
MammalNet Joanna Stojak 2019-2022 Europejski Urząd ds Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
„e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” Joanna Łapińska 2019-2022 Program Operacyjno Polska Cyfrowa
ENETWILD Wildlife: collecting and sharing data on wildlife populations, transmitting animal disease agents Tomasz Podgórski 2017-2023 Europejski Urząd ds.Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Tytuł projektu Kierownik projektu Okres realizacji Instytucja finansująca
LINKAGE – Linking systems, perspectives and disciplines for active biodiversity governance dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak (IOP PAN) 2013-2016 NCBiR
Ochrona dużych ssaków drapieżnych w Polsce. dr hab. Krzysztof Schmidt 2012-2015 EuroNatur
Biodiversity of East-European and Siberian large mammals on the level of genetic variation of populations – BIOGEAST dr hab. Rafał Kowalczyk 2011-2014 7th Framework Programme, Marie Curie Actions
Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków dr hab. Andrzej Zalewski 2011-2014 Komisja Europejska, program LIFE+ oraz NFOŚiGW
SPUB – Bioróżnorodność wschodnio-europejskich i syberyjskich dużych ssaków na poziomie genetycznej zmienności populacji – BIOGEAST dr Magdalena Niedziałkowska 2011-2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
RCIN – Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych Joanna Łapińska 2011-2014 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Potencjał Badawczy w Ochronie i Zrównoważonym Zarządzaniu Bioróżnorodnością (SPUB BIOCONSUS) prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska 2010-2013 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
„INTACT”: Interacting effects of abiotics and carnivores shape herbivore top-down effects dr hab. Dries Kuijper 2010-2013 Marie Curie European Reintegration Grant, European Union 7th Framework program (PEOPLE)
BIOCONSUS – Research Potential in Conservation and Sustainable Management of Biodiversity prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska 2009-2014 7. Program Ramowy Unii Europejskiej
Ochrona obszarów siedliskowych i korytarzy ekologicznych dzikiej fauny przy drogach szybkiego ruchu w Polsce Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot 2008-2010 EEA Grants (Norweski Mechanizm Finansowy)
Invasive predator control: response of American mink to eradication in relation to farm distribution dr hab. Andrzej Zalewski 2008-2011 Marie Curie Actions - European Re-integration Grants (6. Program Ramowy UE)
Ochrona bioróżnorodności Czerwonego Bagna – reliktu wielkich torfowisk wysokich Europy Środkowej Prof. dr hab. Tomasz Borecki (SGGW, Warszawa) 2007-2009 EEA Grants (Norweski Mechanizm Finansowy)
BIORESC – Transfer Wiedzy w Dziedzinie Badań i Ochrony Bioróżnorodności Prof. dr hab. Włodzimierz Jędrzejewski 2006-2010 6. Program Ramowy Unii Europejskiej
Life „Kraina Żubra” – Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej Prof. dr hab. Jan M. Wójcik 2006-2010 Programu LIFE-Przyroda i Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne - Help for the threatened wildlife
BIOSEB – Letnie szkoły ekologii i bioróżnorodności dr hab. Andrzej Zalewski 2006-2009 6. Program Ramowy Unii Europejskiej
Large carnivores in northern landscapes: an interdisciplinary approach to their regional conservation dr hab. Krzysztof Schmidt 2003-2006 Norwegian Research Council
BIOTER – Centrum Doskonałości w Ochronie Bioróżnorodności i Badaniach Ssaków w Europejskich Ekosystemach Lądowych 2002-2005
BioPlatform 2002-2005

Project title Project leader Duration Funding institution

e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia

dr hab. Rafał Kowalczyk 2013-2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Projekty Leonardo:

  • EuroGIS-GPS: Testing a competency framework for biodiversity data collection
  • Mobilność Leonardo da Vinci
  • Pilotażowy program nauczania online dla monitorowania bioróżnorodności
dr hab. Rafał Kowalczyk 2009-2014 Lifelong Learning Programme
Inwentaryzacja wilka i rysia w Polsce      
Sieć żubrowa