Filogeografia i genomika populacji lisa, Vulpes vulpes (NCN, 2012/05/B/NZ8/00976)
Czas trwania projektu: 2013-2016
Status projektu: Zakończony
Kierownik projektu: Jan Marek Wójcik (IBS PAN, Białowieża)
Wykonawcy projektu: Rafał Kowalczyk (IBS PAN, Białowieża)
Iwona Ruczyńska (IBS PAN, Białowieża)
Dr Alan McDevitt (School of Biology and Environmental Science, University College, Dublin, Irlandia)
Dr Jacinta Mullins (Irlandia)
Prof. Cino Pertoldi (Genetics and Ecology, Department of Biological Sciences, Aarhus University, Dania)
Prof. Ettore Randi (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA, Ozzano dell'Emilia, BO, Włochy)
Dr Mark Statham (Veterinary Genetics Laboratory, University of California, Davis, USA)

Opis projektu:

Stosowane dotychczas tradycyjne markery genetyczne (mitochondrialny DNA i mikrosatelity) nie zawsze są odpowiednie, gdyż mogą być mało zmienne i/lub nie dają jednoznacznych wyników. Z takim problemem spotykamy się szczególnie w przypadku ssaków drapieżnych (np. kuna leśna, wydra, borsuk, lis), u których nie stwierdzono wyraźnej struktury genetycznej, nawet w skali kontynentalnej. W niniejszym projekcie, aby uniknąć podobnych problemów, wykorzystamy licznie występujące w całym genomie markery SNP (polimorfizmu pojedynczych nukleotydów), w celu zbadania zależności pomiędzy populacjami lisa (Vulpes vulpes) w Europie. Główne cele naszych badań to:

(1) Filogeografia lisa. Zamierzamy zbadać, czy niewielkie zróżnicowanie pomiędzy populacjami lisa w Europie (stwierdzone we wcześniejszych badaniach), może wynikać z ograniczonej liczby prób i małej rozdzielczości zastosowanych markerów, czy może jest to prawdziwy obraz zmienności genetycznej u tego gatunku. W tym celu analizować będziemy zestaw neutralnych markerów SNP przy użyciu różnych metod.

(2) Genomika populacji lisa. Planujemy zbadać czynniki wpływające na strukturę genetyczną oraz scharakteryzować zmienność adaptacyjną w populacjach lisa. W tym celu analizować będziemy markery SNP (neutralne oraz związane z genami podlegającymi doborowi) oraz zmienne klimatyczne, środowiskowe i dane o głównych składnikach diety lisa.