Adaptacyjna zmienność genu TLR2 jako czynnik determinujący zachorowalność na boreliozę w populacjach dwóch linii filogenetycznych nornicy rudej (Myodes glareolus) na terenie północno-wschodniej Polski (NCN, 2014/13/N/NZ8/02472)
Czas trwania projektu: 2015-2018
Status projektu: Aktywny
Kierownik projektu: mgr Ewa Tarnowska
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska
Wykonawcy projektu: Dr Magdalena Niedziałkowska

Opis projektu:

Celem projektu jest zbadanie, czy u nornicy rudej (Myodes glareolus) na terenie północno-wschodniej Polski, gdzie dwie linie filogenetyczne tego gatunku tworzą strefę kontaktu, występuje zmienność adaptacyjna w sekwencji receptora TLR2. Przeprowadzone zostaną analizy zmienności genetycznej części sekwencji genu receptora błonowego TLR2 odpowiedzialnego za rozpoznanie patogenu i aktywację odpowiedzi immunologicznej. Sekwencjonowanie genu TLR2 pozwoli określić, czy na badanym obszarze występują warianty genu odpowiedzialne za zwiększoną odporność na boreliozę. Następnie przy pomocy powielenia części sekwencji genu flagelliny (flaB) zostanie określony procent nornic rudych i kleszczy zakażonych krętkami z rodzaju Borrelia.

Uzyskane wyniki zostaną porównane z danymi epidemiologicznymi pozyskanymi z Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH. Umożliwi to zbadanie, czy istnieje korelacja pomiędzy liczebnością zakażonych kleszczy a liczbą zakażonych nornic w zależności od wariantu genu TLR2. Ponadto częstotliwość występowania różnych wariantów genu TLR2 zostanie porównana z rozmieszczeniem poszczególnych linii filogenetycznych nornicy rudej.

Badania w ramach tego projektu przyczynią się do pogłębienia wiedzy na temat kształtowania się lokalnych adaptacji w różnych liniach ewolucyjnych nornicy rudej. Wyniki analiz przestrzennych mogą zostać wykorzystane jako dane początkowe do opracowania modelu przewidywania zachorowalności ludzi na boreliozę.