Adaptacyjna zmienność genu TLR2 jako czynnik determinujący zachorowalność na boreliozę w populacjach dwóch linii filogenetycznych nornicy rudej (Myodes glareolus) na terenie północno-wschodniej Polski (NCN, 2014/13/N/NZ8/02472)
Czas trwania projektu: 2015-2019
Status projektu: Aktywny
Kierownik projektu: mgr Ewa Tarnowska
Opiekun naukowy: dr hab. Magdalena Niedziałkowska
Wykonawcy projektu: mgr Ewa Tarnowska

Opis projektu:

Celem projektu było zbadanie, czy u nornicy rudej (Myodesglareolus) na terenie północno-wschodniej Polski, gdzie dwie linie filogenetyczne tego gatunku tworzą strefę kontaktu, występuje zmienność adaptacyjna w sekwencji receptora TLR2. Przeprowadzone zostały analizy zmienności genetycznej części sekwencji genu receptora błonowego TLR2 odpowiedzialnego za rozpoznanie patogenu i aktywację odpowiedzi immunologicznej. Sekwencjonowanie genu TLR2 pozwoliło określić, czy na badanym obszarze występują warianty genu odpowiedzialne za zwiększoną odporność na boreliozę. Następnie przy pomocy powielenia części sekwencji genu flagelliny (flaB) został określony procent nornic rudych zakażonych krętkami z rodzaju Borrelia.Pierwszym celem projektu było opisanie różnorodności genetycznej TLR2 i ustalenie, czy warianty genu TLR2, odpowiedzialne za zwiększoną odporność na zakażenie boreliozą, występują w populacjach nornic w północno-wschodniej Polsce. Drugim celem było określenie częstości zakażenianornic rudych borelioząoraz porównanie jej z frekwencją różnych klastrów TLR2. Ponadto chciałam zbadać, jakie czynniki klimatyczne, środowiskowe i biologiczne mogą wpływać na częstość zakażenia boreliozą wśród nornic w północno-wschodniej Polsce.