Poprawa warunków współistnienia ludzi i słoni w Dolinie Kilombero w Tanzanii poprzez łagodzenie konfliktów, zwiększanie źródeł dochodu, szkolenia oraz technologię (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Czas trwania projektu: 2021-2021
Status projektu: Aktywny
Kierownik projektu: Michał Śmielak

Współistnienie ludzi i dzikiej przyrody stanowi współcześnie coraz większe wyzwanie. Szczególnie trudne okazuje się to w przypadku populacji słonia afrykańskiego. W południowej Tanzanii żyje  100 tys. słoni – co stanowi  20% całej populacji tego gatunku. Gatunek ten ma duże wymagania przestrzenne  i migruje na spore odległości, często wkraczając na tereny zajmowane przez ludzi, co kreuje konflikty w płaszczyźnie człowiek – słonie (human-elephant conflicts, HEC). Celem projektu jest promowanie współistnienia ludzi i słoni oraz zapobieganie HEC.

Działania projektu koncentrują się na regionie Doliny Kilombero w Morogoro i wioskach sąsiadujących z rezerwatami Rungwa-Kizigo-Muhesi w regionie Singida w południowej Tanzanii. Znajdują się tam ważne korytarze migracyjne słoni, a region ten ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ekosystemu południowej Tanzanii. Niestety obszar ten jest gęsto zaludniony, a migrujące słonie wyrządzają szkody w znajdujących się tam gospodarstwach, co stanowi źródło konfliktów.

Realizacja projektu obejmuje:

  1. Wdrożenie innowacyjnych środków odstraszających słonie;
  2. Wzmacnianie potencjału Tanzanii w działaniach na rzecz ochrony przyrody;
  3. Wzmacnianie potencjału strażników do aktywnego odstraszania słoni;

4. Stworzenie filmu w języku suahili o współistnieniu ludzi i słoni.

Współpraca: organizacja pozarządowa Southern Tanzania Elephant Program (STEP)