BIORESC – Transfer Wiedzy w Dziedzinie Badań i Ochrony Bioróżnorodności (6. Program Ramowy Unii Europejskiej)
Czas trwania projektu: 2006-2010
Status projektu: Zakończony
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Włodzimierz Jędrzejewski
Wykonawcy projektu: Dr Tomasz Samojlik

Ten 4-letni projekt (1.07.2006 -30. 06.2010) realizowany przez Instytut Biologii Ssaków PAN PAN w Białowieży zakończył się sukcesem – osiągnięto wszystkie założone cele związane z transferem wiedzy w dziedzinie badań i ochrony bioróżnorodności. Projekt miał na celu rozwój potencjału naukowego IBS PAN poprzez zatrudnienie w Instytucie dwunastu naukowców z zagranicy (sześciu profesorów i sześciu post-doców, w sumie 120 osobo-miesięcy) i transfer wiedzy poprzez współpracę kadry IBS z zatrudnionymi specjalistami, jak i szkoleniowe wyjazdy zagraniczne kadry IBS – w sumie 7 pracowników naukowych z IBS zostało przeszkolonych w instytucji partnerskiej – Uniwersytecie Aberdeen w Wielkiej Brytanii (27 osobo-miesięcy).

Projekt przyczynił się do rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez zwiększenie mobilności naukowców i lepszą integrację polskiej nauki z europejską. Przyczynił się też do realizacji założeń polityki środowiskowej Unii Europejskiej – badania bioróżnorodności i upowszechniania wiedzy na ten temat.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską w 6 Programie Ramowym, w ramach akcji Marie Curie Transfer of Knowledge; Kontrakt MTKD-CT-2005-029957

 

BIORESC Coordinator:
prof. dr hab. Włodzimierz Jędrzejewski

BIORESC Administrative Coordinator:
Dr Tomasz Samojlik