BIOTER – Centrum Doskonałości w Ochronie Bioróżnorodności i Badaniach Ssaków w Europejskich Ekosystemach Lądowych
Czas trwania projektu: 2002-2005
Status projektu: Zakończony

Projekt przyniósł rozwój ZBS PAN w kilku sferach: rozwinięto nowe laboratoria i metody badawcze (systemy informacji geograficznej GIS, modelowanie matematyczne, laboratorium genetyczne), prowadzono edukację studentów europejskich i polskich (3 letnie szkoły bioróżnorodności dla około 300 studentów, długoterminowe szkolenia studentów w ramach projektów badawczych), zacieśniono współpracę z wiodącymi ośrodkami badawczymi w Europie poprzez wyjazdy szkoleniowe, organizację warsztatów i sieci naukowych oraz wspólne badania, a także podnoszono kwalifikacje pracowników naukowych ZBS PAN. Projekt przyczynił się też do zrównoważonego regionalnego rozwoju – dzięki opracowanemu w ZBS „Programowi Żubr”.

Doświadczenia wyniesione z realizacji projektu posłużyły do uzyskania kilku grantów w 6 i 7 Programie Ramowym UE.Dzięki realizacji projektu BIOTER i otrzymaniu statusu Centrum Doskonałości  Unii Europejskiej ZBS PAN w krótkim czasie znacząco wzmocnił swój potencjał badawczy (rozwój zespołu badawczego, w tym zatrudnienie doświadczonych naukowców oraz doktorantów, utworzenie i rozwój nowych pracowni badawczych) i edukacyjny (organizacja corocznych tygodnioiwych szkoleń dla młodych naukowców z całego świata oraz stworzenie szerokiego programu edukacyjno-treningowego dla młodych biologów). Nawiązana w ramach Centrum współpraca z europejskimi ośrodkami badawczymi zaowocowała wymianą doświadczeń i kadry oraz rozpoczęciem nowych, międzynarodowych projektów badawczych. W ramach projektu prowadzono również działania wspierające rozwój lokalny i regionalny.

Doświadczenie wyniesione z realizacji projektu Centrum Doskonałości przełożyło się w bezpośredni sposób na sukces w pozyskiwaniu kolejnych projektów w ramach funduszy europejskich (6 i 7 Program Ramowy, LIFE NATURE).

 Projekt finansowany przez Komisję Europejską w 5 Programie Ramowym, w programie Energy, Environment and Sustainable Development, Akcja Kluczowa „Global Change, Climate and Biodiversity”; kontrakt nr EVK2-CT-2002-80011