Ochrona dużych ssaków drapieżnych w Polsce. (EuroNatur)
Czas trwania projektu: 2012-2015
Status projektu: Zakończony
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Schmidt
Wykonawcy projektu: Tomasz Borowik (IBS PAN)
Marcin Górny (IBS PAN)

Głównym celem projektu jest monitorowanie stanu populacji dużych, chronionych gatunków ssaków drapieżnych – wilka i rysia w Polsce oraz pogłębianie wiedzy o ich ekologii ze szczególnym uwzględnieniem możliwości jej stosowania w ochronie gatunkowej. Tło projektu jest związane z faktem, że zarówno wilk jak i ryś osiąga na terytorium Polski zachodni kres zasięgu swojego występowania, a tym samym ich populacje tworzą tu ważny łącznik między populacjami źródłowymi na Wschodzie i potencjalnymi siedliskami występującymi w Europie Zachodniej. Jest to tym bardziej ważne, iż populacja wilka w ostatnich latach podlegała dynamicznemu rozwojowi, natomiast w przypadku rysia obserwuje się stagnację rozwoju jego populacji. Dlatego długoterminowe monitorowanie populacji dużych drapieżników pozwala obserwować tempo i zakres procesu naturalnej ekspansji wilków w kierunku zachodnim i umożliwia gromadzenie danych, które mogą pomóc w zrozumieniu zastoju populacji rysia. Projekt ten jest kontynuacją długofalowego programu monitoringu wilka i rysia, który rozpoczął się w 2001 r. i obejmuje, obok zbierania informacji na temat rozmieszczenia i liczebności drapieżników, również dane na temat czynników ekologicznych związanych z ich występowaniem, jak również działania edukacyjne dotyczące ich ochrony.