Zmienność genetyczna populacji nornika zwyczajnego i nornika burego w Polsce: porównanie danych z prób muzealnych i współczesnych (NCN, 2013/09/N/NZ8/03205)
Czas trwania projektu: 2014-2017
Status projektu: Zakończony
Kierownik projektu: mgr Joanna Stojak
Opiekun naukowy: Jan Marek Wójcik
Wykonawcy projektu: Dr Allan McDevitt (School of Biology and Environmental Science, University College, Dublin, Irlandia)

Opis:

Celem projektu jest zbadanie zmienności genetycznej dwóch gatunków norników (nornika zwyczajnego, Microtus arvalis i nornika burego, M. agrestis) na terenie Polski. Przeprowadzone będą analizy filogeograficzne (cytochrom b mtDNA) oraz analizy z zakresu genetyki krajobrazowej (mikrosatelity DNA). W ramach proponowanego projektu analizowane będą próby pozyskiwane bezpośrednio z odłowów gryzoni w różnych częściach Polski, a wyniki porównywane będą z wynikami uzyskanymi z analiz prób muzealnych. Pozwoli to na sprawdzenie czy i jakie zmiany we frekwencjach alleli pojawiły się w okresie ostatnich 50 lat.

Zdobyte informacje posłużą do opisania historii ewolucyjnej obu gatunków norników na obszarze Polski, z uwzględnieniem filogeografii i czynników środowiskowych (genetyka krajobrazowa) w różnych skalach czasowych i przestrzennych.