Jan S. Boratyński
Tytuł naukowy:
dr
Stanowisko:
Adiunkt
Zakład:
Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii
Edukacja i stopnie naukowe
  • dr: 2017, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Toruń
  • mgr inż.: 2010, Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Leśny, Poznań
Profil badawczy

Moje zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim ekologii ewolucyjnej małych ssaków (gryzonie i nietoperze). W tym kontekście prowadzę badania ekologiczne, pomiary fizjologiczne i behawioralne dzikich zwierząt. W swojej pracy naukowej wykorzystuję zarówno badania eksperymentalne jak i korelacyjne czy też techniki porównawcze. Ponieważ są one podstawową jednostką podlegającą ewolucji, w badaniach staram skupiać się na cechach i losach konkretnych osobników. Choć prowadzę głównie badania podstawowe, to jednak wiedza uzyskana w trakcie ich realizacji znajduje swoje zastosowanie w efektywnej ochronie populacji dzikich zwierząt.

Obecnie:
- we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Białymstoku prowadzimy badania nad kosztami reprodukcji u popielicy szarej Glis glis.
- we współpracy z naukowcami z Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Uniwersytetu w Białymstoku prowadzimy badania, których celem jest weryfikacja modeli związku pomiędzy osobowością zwierząt, a ich cechami fizjologicznymi na przykładzie populacji nornika zwyczajnego Microtus oeconomus.
- we współpracy z naukowcami z Instytutu Badawczego Leśnictwa, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Warszawskiego prowadzimy badania, których celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy wykorzystanie przestrzeni przez nadrzewne gryzonie (popielica szara - Glis glis) związane jest z osobowością?
- we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Białymstoku prowadzimy badania, których celem jest określenie wpływu fluktuacji zasobów pokarmowych na cechy fizjologiczne oraz cechy historii życiowych myszy leśnych Apodemus flavicollis w kontekście zmian klimatu.
- we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Huddersfield oraz Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk prowadzimy badania, których celem jest oszacowanie odziedziczalności wewnątrz-osobniczej zmienności temperatury ciała (przemiennocieplność) w wolno-żyjącej populacji myszy leśnej Apodemus flavicollis.

Doświadczenie międzynarodowe
  • 2013 - 2-tygodnie, Blaustein Institute for Desert Research, Sede Boqer Campus of Ben GurionUniversity of the Negev, Izrael
Projekty badawcze

2020-2023: Narodowe Centrum Nauki (2019/35/D/NZ8/03626):

„Kompromis ewolucyjny pomiędzy przeżywalnością a rozrodczością u myszy leśnych o zróżnicowanych strategiach termoregulacyjnych.” Kierownik projektu

2018-2021: Instytut Badawczy Leśnictwa-grant badawczy: „Wpływ pulsujących zasobów na historie życiowe, hibernację i dostosowanie nadrzewnych gryzoni na przykładzie popielicy (Glis glis).” Główny wykonawca

2015: Uniwersytet Mikołaja Kopernika - grant badawczy dla młodych badaczy: „Hormonalna regulacja elastyczności fenotypowej energetyki małych gryzoni.” Kierownik projektu

2014-2018: Narodowe Centrum Nauki (2014/13/N/NZ8/02473): „Czy wewnątrzosobnicze zmiany temperatury ciała małych ssaków homeotermicznych są korzystne i odziedziczalne?” Kierownik projektu

2014: Uniwersytet Mikołaja Kopernika-grant badawczy dla młodych badaczy: „Zależność pomiędzy wydolnością procesów produkcji ciepła a zdolnością do spontanicznego wyjścia z odrętwienia u myszy domowej”, Kierownik projektu

2011-2016: Narodowe Centrum Nauki (2011/01/B/NZ8/00049): „Sezonowe zmiany elastyczności fenotypowej małych ssaków. Czy heterotermia stanowi alternatywę dla wysokiej elastyczności fenotypowej?”, Główny wykonawca

 

Członkostwo i Nagrody

2020: Certyfikat Recenzenta przyznany przez redakcję czasopisma Journal of Thermal Biology w uznaniu wkładu recenzeta

2019-2022: Członek Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015: Stypendium doktoranckie dla najlepszych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

2014: Dotacja na podróż na konferencję przyznana przez Society for Integrative and Comparative Biology