Agnieszka Niemczynowicz
Stanowisko:
Doktorantka
Zakład:
Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii
Opiekun naukowy:
Dr. habil. Andrzej Zalewski
Edukacja i stopnie naukowe
 • 2008 - magister, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno - Chemiczny, Biologia ze specjalnością biologii środowiskowej, Zakład Zoologii Kręgowców
Profil badawczy

Główne zainteresowania naukowe Agnieszki skupiają się na ekologicznych i behawioralnych regulacjach populacji gryzoni (głównie bobra) i drapieżników (głównie norki amerykańskiej). W swojej pracy magisterskiej badała zmiany liczebności populacji oraz preferencje pokarmowe i środowiskowe bobra (Castor fiber) w północno - wschodniej Polsce. Obecnie realizowany projekt doktorski ma na celu określenie wpływu norki amerykańskiej (Neovison vison) jako gatunku obcego oraz monitorowanie efektywności usuwania norki i kierunków kolonizacji obszarów na terenie czterech parków narodowych w Polsce.

Doświadczenie międzynarodowe
 • 2012 - dwutygodniowy pobyt w Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming, Kirov, Rosja
Projekty badawcze
 • „Procesy adaptacyjne obcego inwazyjnego gatunku - wpływ uciekinierów z ferm hodowlanych na dziko żyjące populacje norki amerykańskiej" finansowanego przez NCN-2012/05/B/NZ8/01247 - wykonawca w projekcie (2013 - 2016).
 • Indywidualne Wsparcia Towarzyszącego w realizacji pracy badawczej w ramach projektu: „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego" Umowa nr 022/IWT/14 - indywidualne wsparcie EST/21 15013 EFS-10460.61 BP-922.99 WW-922.99 (od 1/01/2015 do 30/04/2015).
 • Projekt LIFE 09 NAT/PL/000263 Nature & Biodiversity „Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków" Project acronym: Polskie Ostoje Ptaków - koordynator merytoryczny (2011 - 2014).
 • Badania populacji norki amerykańskiej na obszarze Parku Narodowego „Bory Tucholskie"" finansowanego ze środków Funduszu Leśnego - opiekun merytoryczny i nadzór naukowy nad wszystkimi czynnościami związanymi z w/w projektem (2012 - 2013).
 • „Ochrona i monitoring zimorodka oraz wydry w Drawieńskim Parku Narodowym" finansowanym ze środków własnych DPN oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - wykonawca w projekcie (2012 - 2013).
 • Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Wydra i zając - szkodnik czy przyjaciel?" projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (przygotowanie części merytorycznej projektu dotyczącej wydry) (2011 - 2012).
 • „Ekologiczne i genetyczne podstawy kontroli liczebności norki amerykańskiej (Neovison vison): reakcja populacji inwazyjnego gatunku drapieżnika na redukcję jej liczebności" finansowanego przez MNiSW (N 304 221 835), kierownik projektu dr hab. Andrzej Zalewski - wykonawca w projekcie (2009 - 2012).
Pełnione funkcje dodatkowe
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk (2011-2014)
Członkostwo i Nagrody
 • 2015 - Stypendium za wyniki w nauce dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2013/2014
 • 2014 - Uzyskanie rocznego stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w ramach projektu: "Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego"
 • 2013 - Stypendium za wyniki w nauce dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2012/2013
 • 2012 - Stypendium za wyniki w nauce dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2011/2012
 • 2010 - Stypendium za wyniki w nauce dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2009/2010
 • 2008 - III miejsce w XVIII edycji „Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekologii i ochrony środowiska w województwie podlaskim"
 • 2008 - Dyplom uznania od Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki
 • 2008- Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki

Prowadzone warsztaty i szkolenia

2015

1. „Monitoringu populacji norki amerykańskiej na obszarach przyrodniczo cennych". Szkolenie teoretyczno - praktyczne przeprowadzone dla pracowników Nadleśnictwa Zdrojowa Góra, przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile oraz nadleśnictw: Zdrojowa Góra, Okonek, Złotów, Jastrowite, Płytnica (Piła, 26/09/2015, woj. wielkopolskie).

2. „Relacje i cykle przyrodnicze zachodzące w przyrodzie". Szkolenie przeprowadzone dla uczestników kursu przewodnickiego oraz członków Koła Przewodników Białowieskich „Zięba" (Białowieża, 14/03/2015).

3. „Różnorodność ssaków Białowieskiego Parku Narodowego i wybrane zagadnienia z ich ekologii". Szkolenie przeprowadzone dla Koła Przewodników Białowieskich „Zięba" (Białowieża, 14/03/2015).

4. „Biologia, ekologia i monitoring norki amerykańskiej (Neovison vison) na terenach chronionych" dla pracowników Nadleśnictwa Przymuszewo. Warsztaty zostały zorganizowane na zaproszenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele służby leśnej oraz parków krajobrazowych: Wdzydzkiego, Kaszubskiego, Nadmorskiego, Tucholskiego, Wdeckiego i Zaborksiego (Przymuszewo, 18.02.2015, woj. pomorskie).

5. „Metody odłowu i monitoringu norki amerykańskiej". Warsztaty przeprowadzone dla pracowników Nadleśnictwa Rytel. Warsztaty zostały zorganizowane na zaproszenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. W warsztatach uczestniczyli pracownicy służby leśnej, przedstawiciela kół łowieckich, a także przedstawiciele Parku Narodowego „Bory Tucholskie" (Rytel, 17.02.2015, woj. pomorskie).

2014

6. „Biologia, ekologia i metody monitoringu norki amerykańskiej". W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, przedstawiciele 6 nadleśnictw: Złotów, Zdrojowa Góra, Jastrowie, Człuchów, Płytnica, Lutówko (Mały Buczek, 17.11.2014, woj. wielkopolskie).

7. „Obcy w natarciu czyli norka amerykańska atakuje". Warsztaty przeprowadzone dla młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku (Białowieża, 16.05.2014).

8. „Bóbr - gryzący problem" - biologia, ekologia i metody monitoringu". Warsztaty przeprowadzone dla młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny
z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku (Białowieża, 16.05.2014).

9. "Wydra, jej biologia i znaczenie w biotopach wodnych i lądowych". Warsztaty przeprowadzone dla Koła Przewodników Białowieskich „Zięba" nt: (Technikum Leśne, Białowieża, 22.03.2014).

2013

10. „Biologia, ekologia oraz występowanie i monitoring wydry na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego" dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictw z nim sąsiadujących (Ostrowite, 13.09.2013, woj. lubuskie).

11. „Jak to z wydrą bywa?" dla uczniów Szkoły Podstawowej w Drawnie (Drawno, 13.09.2013, woj. zachodniopomorskie).

12. „Wydra jej biologia i znaczenie w biotopach wodnych i lądowych" dla uczniów Gimnazjum Publicznego w Drawnie (Drawno, 13.09.2013, woj. zachodniopomorskie).

13. „Wydra - symbol Drawieńskiego Parku Narodowego" dla mieszkańców Gminy Drawno (Głusko, 13.09.2013, woj. lubuskie).

14. „Obcy w natarciu czyli norka amerykańska atakuje - biologia i ekologia gatunku inwazyjnego" dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego we Wocławku (Białowieża 26.04.2013).

2012

15. „Norka amerykańska (Neovison vison) w Europie: rozmieszczenie, adaptacje i wpływ na środowisko". Szkolenie przeprowadzone dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego (Ostrowite, 16/02/2012, woj. lubuskie).

16. „Biologia, ekologia i monitoring norki amerykańskiej na terenach chronionych". Szkolenie przeprowadzone w Parku Narodowym „Bory Tucholskie" (Charzykowy, 15/02/2015, woj. pomorskie).

2011

17. „Biologia, ekologia i metody inwentaryzacji bobra europejskiego (Castor fiber)". Szkolenie przeprowadzone dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego (Głusko, 15/12/2011, woj. lubuskie).

18. „Ekologiczne podstawy kontroli liczebności norki amerykańskiej (Neovison vison) w północnej Polsce" szkolenie przeprowadzone studentom biologii i ochrony środowiska na Uniwersytecie w Białymstoku (Białystok, 19/06/2011).

19. „Norka amerykańska (Neovison vison) - pochodzenie, adaptacja i rozmieszczenie na terenie Polski". Szkolenie przeprowadzone dla uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana w Warszawie (Białowieża, 17/03/2011).

2010

20. „Methods of mammal trapping" podczas Summer School In Ecology and Biodiversity (Białowieża 26/05/2010.)

21. „Zmiany liczebności populacji oraz preferencje pokarmowe i środowiskowe bobra (Castor fiber) na terenie województwa podlaskiego". Szkolenie przeprowadzone dla młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku (Białowieża, 23/04/2010).

22. „Bóbr europejski - biologia, ekologia, restytucja i zagrożenia". Szkolenie przeprowadzone dla Koła Przewodników Białowieskich „Zięba" (Białowieża, 27/02/2010).

23. „Norka amerykańska - biologia, ekologia, inwazja". Szkolenie przeprowadzone dla Koła Przewodników Białowieskich „Zięba" (Białowieża, 27/02/2010).

2009

24. „Biologia i ekologia ssaków Polski". Warsztaty przeprowadzone dla dzieci i młodzieży z Środowiskowego Domu Rodzinnego Pomocy Rodzinie „Nasz Dom" (Białystok, 28/12/2009).


Ekspertyzy:

1. Niemczynowicz A. 2015. Plan odłowu i monitoringu norki amerykańskiej (Neovison vison) do Planu Zadań Ochronnych dla Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

2. Niemczynowicz A. 2014. Metodyka odłowu inwazyjnych gatunków ssaków oraz metody monitoringu sukcesu lęgowego ptaków do Planu Zadań Ochronnych obszaru NATURA 2000 PLB260001 „Dolina Nidy" w ramach działania: „Utrzymanie atrakcyjności lęgowisk ptaków poprzez przeciwdziałanie presji inwazyjnych gatunków ssaków (norka amerykańska i jenot) zagrażających gatunkom rodzimym".