Ewa Tarnowska
Stanowisko:
Doktorantka
Zakład:
Biogeografii
Edukacja i stopnie naukowe

Magister: 2010, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Biologia, Zakład Genetyki i Ewolucjonizmu

Profil badawczy

Zainteresowania Ewy Tarnowskiej koncentrują się na filogeografii różnych gatunków gryzoni oraz mechanizmach ewolucyjnych i procesach ekologicznych zachodzących we wtórnych strefach kontaktu rozmaitych linii filogenetycznych tych zwierząt. Praca magisterska miała na celu opisanie zmienności genetycznej w strefie kontaktu dwóch linii filogeograficzny chchomika europejskiego Cricetus cricetus, który jest gatunkiem zagrożonym i chronionym w Polsce. Obecnie realizowany projekt doktorski dotyczy zmienności genetycznej cytochromu b i DNA jądrowego (mikrosatelity, TLR2) oraz zmienności adaptacyjnej nornicy rudej Myodes glareolus w strefie kontaktu dwóch linii filogenetycznych na terenie północno-wschodniej Polski.

Doświadczenie międzynarodowe
  • 2 tygodnie, 2014, analizyRADtag i SNP na Uniwersytecie w Edynburgu (EdinburghGenomics), Wielka Brytania.
  • 2 tygodnie, 2016, wyjazd naukowy do Armenii (Państwowy Uniwersytet w Erywaniu).
Projekty badawcze
  • 2015-2019, grant NCN 2014/13/N/NZ8/02472 „Adaptacyjna zmienność genu TLR2 jako czynnik determinujący zachorowalność na boreliozę w populacjach dwóch linii filogenetycznych nornicy rudej (Myodesglareolus) na terenie północno-wschodniej Polski”, kierownik, wykonawca
  • 2014-2017, grant NCN, „Polimorfizm mtDNA, chromosomu Y oraz autosomalnych układów mikrosatelitarnych w populacjach dzika (Sus scrofa) z obszaru Polski i Białorusi”, wykonawca
  • 2011-2014, grant FNP POMOST/2010-2/11 „Mechanizmy utrzymywania się wąskiej strefy kontaktu dwóch linii filogenetycznych nornicy rudej Myodesglareolus na terenie północno-wschodniej Polski”, wykonawca
Pełnione funkcje dodatkowe
  • Przedstawiciel doktorantów IBS PAN
Członkostwo i Nagrody
  • 2014 - Uzyskanie rocznego stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w ramach projektu: "Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego"