Ewa Tarnowska
Stanowisko:
Doktorantka
Zakład:
Biogeografii
Edukacja i stopnie naukowe

Magister: 2010, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Biologia, Zakład Genetyki i Ewolucjonizmu

Profil badawczy

Zainteresowania Ewy Kaczyńskiej koncentrują się na filogeografii różnych gatunków gryzoni oraz mechanizmach ewolucyjnych i procesach ekologicznych zachodzących we wtórnych strefach kontaktu rozmaitych linii filogenetycznych tych zwierząt. Praca magisterska miała na celu opisanie zmienności genetycznej w strefie kontaktu dwóch linii filogeograficznychchomika europejskiego Cricetus cricetus, który jest gatunkiem zagrożonym i chronionym w Polsce. Obecnie realizowany projekt doktorski dotyczy zmienności genetycznej cytochromu b i DNA jądrowego (mikrosatelity, SNPy) oraz zmienności adaptacyjnej nornicy rudej Myodes glareolus w strefie kontaktu dwóch linii filogenetycznych na terenie północno-wschodniej Polski.

Projekty badawcze
  • 2011-2014, grant FNP POMOST/2010-2/11 "Mechanizmy utrzymywania się wąskiej strefy kontaktu dwóch linii filogenetycznych nornicy rudej Myodes glareolus na terenie północno-wschodniej Polski", wykonawca
Pełnione funkcje dodatkowe
  • Przedstawiciel doktorantów IBS PAN
Członkostwo i Nagrody
  • 2014 - Uzyskanie rocznego stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w ramach projektu: "Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego"