Joanna Stojak
Stanowisko:
Adiunkt
Zakład:
Genetyki i Ewolucji
Edukacja i stopnie naukowe
 • Studia podyplomowe: 2019, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, epidemiologia
 • Doktor nauk biologicznych: 2017, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • Magister: 2012, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Biotechnologia
Profil badawczy

Dr Joanna Stojak prowadzi badania mające na celu analizę wpływu współczesnych i przeszłych zmian klimatu i/lub działalności człowieka na historię ewolucyjną, zasięgi występowania różnych gatunków oraz bioróżnorodność. Badania dr Stojak zmierzają do odtworzenia rozmieszczenia gatunków ssaków oraz ich grup genetycznych/ linii filogeograficznych w Europie, zbadania scenariuszy poglacjalnej re-kolonizacji kontynentu z refugiów glacjalnych oraz ustalania lokalizacji tych refugiów w Europie. W trakcie realizacji projektu doktorskiego Joanna Stojak analizowała filogeografię i zróżnicowanie genetyczne małych ssaków, głównie nornika zwyczajnego i nornika burego oraz wpływu refugium karpackiego na ich historię ewolucyjną (z wykorzystaniem prób muzealnych oraz współczesnych). Dr Stojak ma duże doświadczenie w prowadzeniu procedur laboratoryjnych opartych na analizie różnych markerów molekularnych (m.in. mikrosatelitarny DNA, sekwencje cytochromu b i regionu kontrolnego, SNP, kompletne mitogenomy, analiza amplikonów czy opracowywanie bibliotek). Joanna Stojak wykonywała również analizę barkodów DNA gatunków chrząszczy ważnych w entomologii sądowej, użytecznych do szacowania czasu zgonu. Dr Stojak prowadzi również badania z zakresu epidemiologii, analizując interakcje pomiędzy gatunkami rezerwuarowymi (gryzonie) i patogenami wywołującymi zoonozy u ludzi (m.in. boreliozę, zakażenia hantawirusowe).

Projekty badawcze
 • 2021 - Zróżnicowanie genetyczne późnopleistoceńskich populacji lemingów Lemmus lemmus z obszarów południowej Polski; Fulbright Senior Award (Paleogenomics Laboratory, Universytet Kalifornijski w Santa Cruz)
 • 2018-2020 wykonawca w grancie NCN Opus 13: Wpływ zmian klimatu i środowiska na dynamikę populacji, migracje i wymieranie wybranych gatunków gryzoni w późnym plejstocenie i holocenie
 • 2015-2016 stypendium doktorskie ETIUDA3: Filogeografia nornika zwyczajnego (Microtus arvalis) oraz zmienność genetyczna w populacjach nornika zwyczajnego i nornika burego (Microtus agrestis) - Cornell University, Ithaca.
 • 2011-2014, grant MNiSW N N304 058340 "Filogeografia i zróżnicowanie genetyczne dwóch gatunków norników (Microtus) w Polsce: analiza z uwzględnieniem danych z innych populacji w Europie", wykonawca
 • 2014-2016, grant NCN 2013/09/N/NZ8/03205, Zmienność genetyczna populacji nornika zwyczajnego i nornika burego w Polsce: porównanie danych z prób muzealnych i współczesnych, kierownik projektu.
Pełnione funkcje dodatkowe

2020-2021 koordynator projektu MammalNet, finansowanego przez Europejski Urząd ds Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority)

Członkostwo i Nagrody
 • rok akademicki 2014 - 2015 - stypendium dla najlepszych doktorantów UW
 • 2013 - pierwsze miejsce w konkursie na prezentację ustną "Outstanding Presentation" podczas konferencji "Down to Earth" w Tallinie (Estonia)
 • rok akademicki 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017: stypendium rektora dla najlepszych studentów, przyznawane za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej 30% studentów
 • 2017 - wyróżnienie Star Peer Reviewer of 2017 nadane przez wydawnictwo Springer
 • 2018 - laureatka II edycji Nagrody Prezydium Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku w kategorii nauki biologiczne, rolnicze i medyczne, za cykl trzech publikacji dotyczących filogeografii nornika zwyczajnego i struktury genetycznej nornika zwyczajnego i burego w Europie (uchwała nr 1 z dnia 17 października 2018 r.).
 • 2020 - laureatka Fulbright Senior Award 2020-21 (prestiżowe półroczne stypendium Fulbrighta na wyjazd do Paleogenomics Laboratory na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz w roku akademickim 2020-21).