Maciej Sykut
Stanowisko:
Doktorant
Edukacja i stopnie naukowe
  • Mgr: 2011, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli zwierząt, Zakład Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich
  • Inż.: 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli zwierząt, Zakład Ekologii i Hodowli Zwierząt Łownych
Profil badawczy

Zainteresowania naukowe Macieja Sykuta dotyczą biologii zwierząt jeleniowatych. W swojej pracy inżynierskiej i magisterskiej analizował procesy rozrodu i przyrosty masy ciała danieli (Dama dama)oraz oceniał ich kondycję na podstawie stężenia poziomu kreatyniny we krwi. Obecnie realizuje projekt doktorski , którego celem jest zbadanie wybiórczości środowiskowej jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) na terenie Europy środkowej i wschodniej od końca plejstocenu do współczesności. W badaniach wykorzystywane są analizy izotopów stabilnych węgla i azotu w kolagenie kostnym, zawartym w materiale współczesnym i kopalnym.

Doświadczenie międzynarodowe
  • 2015 ekspedycja naukowa w ramach projektu BIOGEAST do Scientific and Practical Center of National Academy of Science of Belarus for Biological Resources - 2 tygodnie
Projekty badawcze
  • Wykonawca w projekcie „Zróżnicowanie genetyczne i wybiórczość środowiskowa jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w Europie i Azji w późnym plejstocenie i holocenie"