Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Jakub Witold Bubnicki

Jakub Witold Bubnicki

 

Doktorant

Zakład Ekologii Populacji

Opiekun naukowy: Dr hab. Dries P.J. Kuijper

Email

Telefon: (0048) 85-682-77-67

Lista publikacji:

Edukacja i stopnie naukowe

  • 2009: Magister ochrony środowiska, specjalność: ochrona i kształtowanie krajobrazu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Pracownia Modelowania Procesów Ekologicznych

Profil badawczy

Obszar moich zainteresowań naukowych lokuje się na granicy kilku różnych dyscyplin naukowych, w tym przede wszystkim ekologii krajobrazu, ekologii przestrzennej, szeroko pojętej teledetekcji oraz (eko)informatyki. Fascynuje mnie zjawisko tzw. Czwartego Paradygmatu w nauce (Data Intensive Science), w tym możliwości, a także problemy związane z niewyobrażalną wcześniej dostępnością informacji przestrzennej o strukturze środowiska przyrodniczego (GIS, teledetekcja lotnicza i satelitarna, Lidar) oraz występowaniu i zachowaniach dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku (obroże GPS, foto-pułapki). Interesuje mnie na jakie sposoby możemy optymalizować wykorzystanie tych zasobów informacji, przez co rozumiem wypracowanie efektywnych rozwiązań dotyczących problemów integracji, współużytkowania i analizy danych zbieranych w ramach projektów stricte naukowych oraz istniejących programów monitoringu przyrodniczego.

W swoim projekcie doktorskim pt. „Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na przestrzenne rozmieszczenie ssaków kopytnych w Puszczy Białowieskiej - zastosowanie foto-pułapek, teledetekcji satelitarnej i GIS do modelowania nisz środowiskowych dużych ssaków" poszukuję odpowiedzi na jedno z najbardziej podstawowych pytań Ekologii tj. w jaki sposób rozmieszczone są gatunki w przestrzeni i w czasie oraz jakie mechanizmy warunkują obserwowane wzorce. Interesuje mnie także problem skali przestrzennej w procesie wyboru siedlisk przez zwierzęta (atrakcyjność poszczególnych płatów siedliskowych vs konfiguracja całego krajobrazu).

Aktualne Projekty badawcze:

Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na przestrzenne rozmieszczenie ssaków kopytnych w Puszczy Białowieskiej - zastosowanie foto-pułapek, teledetekcji satelitarnej i GIS do modelowania nisz środowiskowych dużych ssaków" - kierownik

Efekt kaskady troficznej w europejskich lasach strefy umiarkowanej: pośredni wpływ dużych drapieżników na interakcje ssaki kopytne - odnowienie lasu" - wykonawca

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści