Wydarzenia

Konkurs na dyrektora IBS PAN

                    Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN

w Białowieży

na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 czerwca 2017 r.

Na podstawie §4 pkt 3 oraz §6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych
i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu
1 czerwca 2017 roku.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;

2.  ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN może być osoba, która:

1.    posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych oraz znaczący dorobek naukowy w zakresie biologii ssaków;

2.    posiada  doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach  naukowych;

3.    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4.    korzysta z pełni praw publicznych.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

1.    koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;

2.    informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi  funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie oraz na nośniku elektronicznym;

3.    poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

                a) przebieg pracy zawodowej;

      b) posiadany tytuł lub stopień naukowy;

4.  oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu, Instytut Biologii Ssaków PAN będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;

5.   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6.   oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

7.   oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2013 r. poz. 1388 oraz z 2016 r. poz. 178 i 749); 

8.  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

9.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922).

 

Dokumenty (w języku polskim*) należy nadsyłać pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 (tel: 22 182 60 20, fax: 22 182 70 52) z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN lub składać osobiście na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Biologii Ssaków PAN dostępne są na stronie internetowej http://www.ibs.bialowieza.pl/

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 17 marca 2017 r.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. Termin upływa

w dniu 16 kwietnia 2017 roku. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

*w przypadku dokumentów w języku obcym, powinno być dołączone ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.