Wydarzenia

Konkurs na dyrektora IBS PAN

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN

w Białowieży

na 4-letnią kadencję

Działając na podstawie art. 28 ust. 4 punktu 3) ustawy  z dnia  30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 96  poz. 619) w powiązaniu z  § 2 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  22 listopada 2010 r.  w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk  Rada Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;

2.  ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN może być osoba, która:

1.      posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych oraz znaczący dorobek naukowy w zakresie biologii ssaków:

2.      posiada  doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach  naukowych;

3.      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4.      korzysta z pełni praw publicznych.

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

1.       koncepcję funkcjonowania Instytutu (misja, wizja i strategia) opracowaną  przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;

2.       informację o dotychczasowym przebiegu pracy  zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi  funkcjami,   okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną  na piśmie w 2 egz.  oraz na nośniku elektronicznym;

3.       poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

      a) przebieg pracy zawodowej;

      b) posiadany tytuł lub stopień naukowy;

4.  oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu, Instytut Biologii Ssaków PAN będzie pierwszym miejscem pracy kandydata;

5.   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6.   oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

7.   oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zmianami); 

8.  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

9.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

Dokumenty należy nadsyłać  pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 (tel/fax  22 620 33 75) z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN   lub składać osobiście na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro) w godz. od 9.00  do 16.00.

Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Biologii Ssaków PAN dostępne są na stronie internetowej http://www.ibs.bialowieza.pl

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 4 lutego 2013 r.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

Ogłoszenie w wersji pdf