Wydarzenia

Materiały z seminarium PREFEKT o drogach i środowisku

3 grudnia 2010 roku w Zakładzie Badania Ssaków PAN odbyło się seminarium pt. „Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej w Polsce północno-wschodniej”. To drugie seminarium zrealizowane w ramach Podlaskiego Regionalnego Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku PREFEKT.

Wśród około 50 gości seminarium byli między innymi: przedstawiciele oddziałów Generalnych Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych, Urzędu Miasta w Hajnówce, firm konsultingowych i inne instytucje. Celem seminarium była wymiana wiedzy i doświadczeń o środowiskowych aspektach rozwoju infrastruktury transportowej.

Na początku spotkania zaprezentowano Zakład Badania Ssaków PAN oraz przedstawiono założenia Podlaskiego Regionalnego Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku PREFEKT.

W kolejnej prezentacji pan Jerzy Doroszkiewiczdyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku przedstawił jak zmieniało się natężenie ruchu na drogach krajowych województwa podlaskiego w latach 2005-2010, stan techniczny dróg regionu, kolizje obszarów cennych przyrodniczo z przebiegami dróg objętych Programem Budowy Dróg na lata 2010-2015 oraz program remontów na lata 2011-2013. Ważnym elementem prezentacji było pokazanie strategicznego położenia Podlasia jako korytarza łączącego kraje „starej” Unii z krajami nadbałtyckimi a jednocześnie regionu o wysokich walorach i zasobach przyrodniczych i wynikające z tego problemy.

Kolejne dwie prezentacje przedstawił dr Robert Mysłajek ze Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”. Pierwsza pokazała znaczne zróżnicowanie metod minimalizujących negatywny wpływ infrastruktury transportowej, stosowanych zarówno w Polsce jak i na świecie. Prelegent zaznaczył, że niektóre rozwiązania z górzystego południa Polski są trudne do przełożenia na nizinne warunki Polski północno-wschodniej. Przedmiotem drugiej prezentacji był monitoring przejść dla zwierząt. Podkreślono, zarówno w wystąpieniu jak i w pytaniach i dyskusji po wykładzie, wagę oceny skuteczności przejść dla zwierząt, szczególnie  mając na uwadze  poniesione na nie nakłady finansowe.

Przegląd narzędzi Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i możliwości ich wykorzystania przy projektowaniu korytarzy ekologicznych przedstawił pan Paweł Struś z Zakładu Badania Ssaków PAN. Pokazano dostępne oprogramowanie do analiz GIS oraz wskazano źródła pozyskiwania danych przestrzennych. Jako przykład zastosowania GIS w zrównoważonym rozwoju infrastruktury transportowej posłużyła opracowywana obecnie w Zakładzie Badania Ssaków PAN koncepcja lokalnych korytarzy ekologicznych.

Na koniec seminarium, przy aktywnym udziale gości sformułowano wnioski i rekomendacje do zrównoważonego rozwoju infrastruktury transportowej w północno-wschodniej Polsce, określono najważniejsze kwestie wymagające rozwiązania. Dalsza dyskusja w zakresie tematyki seminarium możliwa jest na forum dyskusyjnym utworzonym w ramach strony internetowej Regionalnego Forum PREFEKT do czego gorąco zapraszamy!

Prezentacje w formacie pdf:

Galeria zdjęć: