IBS w mediach

Państwowa Rada Ochrony Przyrody przeciwko polowaniom na żubry!

Państwowa Rada Ochrony Przyrody w opinii z dnia 24.12.2015 r., wyraziła zaniepokojenie działaniami i decyzjami podejmowanymi w ostatnich latach w sprawie ochrony żubra. Szczególne zaniepokojenie Rady budzi traktowanie żubra – symbolu ochrony przyrody w naszym kraju i gatunku priorytetowego dla Wspólnoty Europejskiej – jako zwierzęcia łownego i hodowlanego, wykorzystywanego do handlu i konsumpcji.

PROP zwrócił uwagę, że na Polsce spoczywa ogromna odpowiedzialność za zapewnienie trwałości i właściwego stanu populacji żubra, jako naszego narodowego dziedzictwa, gdyż w Polsce w stanie dzikim żyje 1/3 światowej populacji żubra i 90% osobników z obszaru Unii Europejskiej, a nasz kraj odegrał kluczową rolę w restytucji gatunku i wyznaczaniu standardów jego ochrony.

Eksperci PROP podkreślili, że coraz częstsze głosy o przegęszczeniu krajowych populacji i konieczności regulacji ich liczebności przez komercyjne polowania nie znajdują potwierdzenia w wynikach badań naukowych, nie uwzględniają światowych standardów w zarządzaniu populacjami dużych ssaków, prowadzą do zmniejszenia społecznej akceptacji dla żubra i są kontrowersyjne w świetle prawa obowiązującego w Polsce i Unii Europejskiej. Możliwość konsumpcji mięsa gatunku objętego ścisłą ochroną i od stuleci traktowanego jako symbol ochrony przyrody, pomniejsza jego znaczenie, wypacza odbiór w świadomości społecznej i osłabia skuteczność jego ochrony.

W opinii Rady pilnie potrzebne jest podjęcie wspólnych działań przez instytucje odpowiedzialne za ochronę przyrody w Polsce w celu szybkiego wypracowania i wprowadzenia nowych metod zarządzania populacjami gatunku, opartych na podstawach naukowych, przeciwdziałających zagrożeniom i uwzględniających zapisy prawa. Bezpieczeństwo, stabilność i prawidłowe funkcjonowanie populacji żubra w Polsce powinny być traktowane nadrzędnie w stosunku do partykularnych interesów.

Wydawanie zezwoleń na czysto komercyjne wykorzystanie tusz czy części ciała żubrów  jest, w opinii Rady, bezwzględnie niedopuszczalne i ma jednoznacznie szkodliwe wpływ na odbiór ścisłej ochrony gatunku. Żubr nie jest gatunkiem łownym, więc organizowanie na niego quasi polowań budzi nie tylko wątpliwości prawne, ale jest sprzeczne z tradycją ochrony przyrody w Polsce.

PROP wskazuje także, na zagrożenie ze strony bizona amerykańskiego, którego chowu nie powinno się prowadzić w Polsce.

Z opinią PROP można zapoznać się tutaj