Wydarzenia

„Planowanie przestrzenne a ochrona ciągłości ekologicznej w północno-wschodniej Polsce”

Przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń na konferencję „Planowanie przestrzenne a ochrona ciągłości ekologicznej w północno-wschodniej Polsce” do 1 kwietnia 2011r.

W dobie szybkiego rozwoju gospodarczego naszego kraju i rozbudowyinfrastruktury transportowej postępuje fragmentacja środowiska naturalnego. Pilnym zadaniem staje się wypracowanie metod przeciwdziałania jej skutkom, takim jak zmniejszanie się różnorodności biologicznej, izolacja obszarów przyrodniczo cennych oraz ograniczanie szlaków migracji zwierząt. Jednym z dostępnych narzędzi w tym zakresie jest ochrona korytarzy ekologicznych dzięki m.in. uwzględnianiu ich w procesach planowania przestrzennego. Łącząc obszary Natura 2000, obszary chronione i inne cenne przyrodniczo tereny oraz kompleksy leśne, korytarze ekologiczne zapewnią spójność Krajowego Systemu Obszarów Chronionych i jego łączność ekologiczną w skali kraju i Europy. Wyznaczona sieć korytarzy ekologicznych może być podstawą planowania właściwych i spójnych w skali kraju działań (takich jak decyzje lokalizacyjne, zalesienia, budowa przejść dla zwierząt itp.), mających na celu ochronę łączności ekologicznej i łagodzenie skutków rozwoju infrastruktury. Aby korytarze ekologiczne mogły spełniać swoje funkcje, muszą zostać objęte odpowiednią ochroną prawną, zapewniającą nienaruszalność ich spójności i ciągłość środowisk położonych w ich obrębie. Konieczne jest wypracowanie skutecznej strategii wdrożenia projektu korytarzy ekologicznych, ochrony ich funkcjonowania i przygotowanie w tym celu odpowiednich aktów prawnych. Szczególnie istotne jest właściwe ujęcie korytarzy ekologicznych w planach zagospodarowania przestrzennego na szczeblu krajowym, wojewódzkim oraz gminnym. Konferencja organizowana jest w ramach Podlaskiego Regionalnego Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku PREFEKT, finansowanego przez 7 Program Ramowy Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że konferencja będzie platformą do wymiany wiedzy i pomysłów dotyczących ochrony ciągłości ekologicznej w planowaniu przestrzennym. Ponadto pozwoli ona na zidentyfikowanie problemów na tym obszarze oraz określenie kierunków dalszych działań, które pozwolą na rozwiązywanie poszczególnych problemów. Oczekujemy również, iż konferencja zacieśni współpracę pomiędzy wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w ochronę ciągłości przyrodniczej.

Komunikat Zgloszenie Konferencja 7-8 kwietnia 2011 Bialowieza.pdf

Programkonferencji Planowanie przestrzenne ochrona ciągłości ekologicznej Białowieża.pdf

Zaproszenie na konferencję Ochrona łączności ekologicznej a planowanie przestrzenne 7-8 kwietnia 2011 Białowieża.pdf