Dries Kuijper
Tytuł naukowy:
dr hab.
Stanowisko:
Profesor IBS PAN
Zakład:
Ekologii Populacji
Edukacja i stopnie naukowe
 • 2013: Habilitacja, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 2004: Doktor nauk biologicznych, University of Groningen, Holandia. Tytuł pracy doktorskiej: "Small herbivores losing control: Plant-herbivore interactions along a natural productivity gradient"
 • 1999: Magister biologii, specjalność: ekologia zwierząt, University of Groningen, Holandia
Profil badawczy

Od lat jestem zaangażowany w badania prowadzone na obszarze słonych bagien Waddensea, które koncentrują się na wpływie małych (karczownik) i średnich (gęsi, zające, króliki) roślinożerców na sukcesję roślinną bagien oraz analizują interakcje międzygatunkowe w zależności od różnego stopnia produktywności środowiska. Dodatkowo prowadziłem wieloletnie badania na Spitsbergenie dotyczące wpływu żerowania bernikli białolicej i gęsi krótkodziobej na procesy zachodzące w ekosystemach arktycznych. Obecnie jestem zaangażowany w projekt dotyczący wpływu dużych ssaków roślinożernych na długoterminową regenerację Puszczy Białowieskiej.

Doświadczenie międzynarodowe
 • 2007-2009, stypendium Marie-Curie w ramach projektu BIORESC (6. Program Ramowy UE), Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża
 • 2005-2007 Kierownik projektu w firmie konsultingowej Altenburg & Wymenga, Netherlands
 • 2004-2005 Staż podoktorski w ramach 5. Programu Ramowego UE, 'Fragility of arctic goose habitat: impacts of land use, conservation and elevated temperatures' (FRAGILE) w stacji arktycznej Uniwersytetu w Groningen, Holandia
 • 1999-2004 PhD. Biology, University of Groningen, Netherlands: Dissertation:"Small herbivores losing control: Plant-herbivore interactions along a natural productivity gradient"
Projekty badawcze
 • 2022-2026, NCN 2020/37/B/NZ8/01104, “Czy wilki tracą strach przed ludźmi? Zmiany w zachowaniu wilków i ich konsekwencje dla gatunków ofiar w krajobrazach zdominowanych przez człowieka”, kierownik projektu;
 • 2018-2020, NCN 2015/17/B/NZ8/02403, “Czy wilki regulują zachowania, rozmieszczenia przestrzenne i aktywność zespołu drapieżników drugiego rzędu w antropogenicznym krajobrazie Polski?”, kierownik projektu;
 • 2017- 2020, Adaptive Life PhD grant, projekt finansowany przez Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences,“Large carnivores in anthropogenic landscapes: how landscapes of fear created by humans and large carnivores affect deer behaviour and structure ecosystems”, Mols, B., Smit, C., van der Zee, E. & D. Kuijper, University of Groningen, Netherlands, co-promotor doktoranta;
 • 2016-2019, NCN 2015/17/B/NZ8/02403, “Krajobraz strachu w lasach: wpływ martwego drewna i wilków na odnowienie gatunków drzew o zróżnicowanej jakości pokarmowej”, kierownik projektu;
 • 2014-2016, NCN 2013/09/B/NZ9/02374, “Rola wypasu zwierząt gospodarskich w kształtowaniu lasów Puszczy Białowieskiej w ostatnich pięciu stuleciach”, wykonawca;
 • 2013-2016, NCN 2012/07/N/NZ8/02651, “Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na przestrzenne rozmieszczenie ssaków kopytnych w Puszczy Białowieskiej - zastosowanie foto-pułapek, teledetekcji satelitarnej i GIS do modelowania nisz środowiskowych dużych ssaków”, wykonawca & promotor doktoranta;
 • 2013-2016, NCN 2012/05/B/NZ8/01010, “Efekt kaskady troficznej w europejskich lasach strefy umiarkowanej: posredni wplyw duzych drapieznikow na interakcje ssaki kopytne - odnowienie lasu”, kierownik projektu;
 • 2011-2014, NCN 2011/01/B/NZ8/04337, “Pośredni wpływ dużych ssaków drapieżnych na zachowanie i fizjologię kopytnych w lasach środkowej Europy”, wykonawca;
 • 2010-2013, FP7-PEOPLE-RG-2009, Marie Curie European Reintegration Grant, projekt finansowany przez 7th Framework program, "INTACT": INTeracting effects of Abiotics and Carnivores shape herbivore Top-down effects”, kierownik projektu;
 • 2008-2011, MNiSW N N309 137335, “Wpływ ocienienia na odporność podokapowego odnowienia drzew na zgryzanie przez ssaki kopytne w lasach naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego”, wykonawca;
 • 2006-2007, projekt finansowany przez Birdlife International, “European Grey Partridge in the Netherlands: causes of decline and possibilities for recovery”, kierownik projektu;
 • 2005-2006, projekt finansowany przez Birdlife International and Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, “Wintering areas and spring migration of the Black-tailed Godwit (Limosa limosa): bottlenecks and protection along the migration route”, kierownik projektu;
 • 2005-2006, projekt finansowany przez Province of Friesland and Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, “Pond bats (Myotis dasycneme) in the province of Friesland: knowledge for effective conservation of this species”, kierownik projektu;
 • 2005-2006, projekt finansowany przez Birdlife International, “Wintering and migration of Pink-footed goose (Anser brachyrhynchus): threats and protection of staging sites”, kierownik projektu;
 • 2004-2005, EVK2-2001-00235, projekt finansowany przez European Union 5th Framework program, “FRAGILE: Fragility of arctic goose habitat: impacts of land use, conservation and elevated temperatures”, wykonawca (post-doc).
 • 1999-2003, NWO-ALW 80535045, projekt finansowany przez "Netherlands Organization of Scientific Research”, “Experimental tests of the effects of one or two herbivores on the outcome of plant succession in a productivity gradient”, wykonawca (doktorant).