Wydarzenia

Seminarium o planach ochronnych Natura 2000

 

W dniu 07 października 2010r. w Białowieży odbyło się seminarium pt. „Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska”. Organizatorem seminarium był Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Było to pierwsze seminarium spośród 16 planowanych spotkań tworzącego się Podlaskiego Regionalnego Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku PREFEKT.

W seminarium uczestniczyło około 100 osób, reprezentujących różne instytucje bezpośrednio i pośrednio związane ze sporządzaniem planów ochrony obszarów Natura 2000. Reprezentowane były między innymi: Ministerstwo Środowiska, Generalna i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Generalna i Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych, Parki Narodowe i Krajobrazowe, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, Starostwa Powiatowe, Urzędy Gmin, ekologiczne organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe i firmy konsultingowe.

Podczas seminarium prelegenci z Polski i z zagranicy przedstawili 6 tematów związanych z tematyką sporządzania planów ochrony obszarów Natura 2000 i uczestnictwu społecznym w sporządzaniu tych planów (program seminarium). Najbliższe lata będą czasem intensywnego sporządzania planów ochrony obszarów Natura 2000 w Polsce i w regionie. Seminarium pozwoliło na wymianę wiedzy i doświadczeń w tym temacie. W zakresie teorii specjaliści z kraju i zagranicy przedstawili między innymi strukturę, metodykę, zasady planowania ochrony przyrody oraz model, narzędzia, cel uczestnictwa społecznego w tym planowaniu.

Przykłady prezentacji dotyczących obszarów Natura 2000, „Murawy w Haćkach” i „Dolina Baryczy” pokazały praktyczne rozwiązania, zidentyfikowały ograniczenia i problemy związane z przygotowaniem planów ochrony. Prelegenci z zagranicy przedstawili europejską wiedzą i doświadczenie z planowania ochrony przyrody i uczestnictwa społecznego w tym planowaniu. Mike Alexander z Conservation Management System Consortium z Wielkiej Brytanii przedstawił między innymi ważną zasadę planowania  tzw. „zasadę ostrożności”. Dyskusje po wykładach zainicjowały wymianę wiedzy i doświadczeń Forum PREFEKT.

Seminarium zakończono określeniem zaleceń i rekomendacji do efektywniejszej organizacji i zarządzania procesem sporządzania planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowania społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska. Zalecenia te zostały spisane w formie rekomendacji do sporządzania planów ochrony obszarów Natura 2000. Niektóre z nich to na przykład: integrowanie ochrony przyrody z rozwojem regionalnym, formułowanie zapisów działań ochronnych w sposób mający przełożenie na zapisy planowania przestrzennego, upublicznianie planów ochrony przyrody od początku ich tworzenia

Uczestnicy seminarium podkreślili w ankietach oceniających spotkanie potrzebę organizacji podobnych spotkań w przyszłości oraz wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarczego uwzględniającego potrzebę zachowania środowiska naturalnego. Tematyka najbliższego planowanego na 26.11.2010 r. spotkania będzie dotyczyć rozwiązywania problemów wynikających z rozwoju infrastruktury transportowej na obszarach cennych przyrodniczo na Podlasiu (wstępny program).

Wyrażamy głęboką nadzieję, że dyskusja ta będzie kontynuowana w ramach dyskusyjnego forum internetowego na stronie  www.forumpodlaskie.pl (strona w trakcie budowy). Wszelkie informacje o zrealizowanym i planowanych spotkaniach, materiały seminaryjne, forum dyskusyjne i inne informacje zamieszczane będą również sukcesywnie na stronie Forum PREFEKT. Prosimy również o nadsyłanie Państwa komentarzy, opinii i sugestii w na adres bioconsus@zbs.bialowieza.pl.

Załączniki:

Prezentacje:

Galeria: