Wydarzenia

Seminarium PREFEKT ”Ochrona różnorodności biologicznej w zrównoważonym leśnictwie

Podlaskie Regionalne Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku PREFEKT zaprasza do współpracy w ramach projektu „Potencjał Badawczy w Rozwoju i Zrównoważonym Zarządzaniu Bioróżnorodnością – BIOCONSUS”, finansowanego przez 7 Program Ramowy Unii Europejskiej. Planujemy realizację cyklu seminariów poświęconych zrównoważonemu leśnictwu. Pierwsze spotkanie pt. „Ochrona różnorodności biologicznej w zrównoważonym leśnictwie” odbędzie się 9 lutego 2011 roku w Hajnówce. Organizatorami seminarium jest Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży, Zamiejscowy Wydział Leśnictwa Politechniki Białostockiej w Hajnówce i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

Teren województwa podlaskiego w 30,3% pokryty jest lasami, wśród których znajdują się unikalne w skali europejskiej i światowej obszary stanowiące pozostałości lasów naturalnych. Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów, zaś rok 2010 zgodnie z decyzją ONZ poświęcono bioróżnorodności. Ochrona lasów i różnorodności biologicznej są ściśle ze sobą powiązane. Obszary leśne stanowią ostatnie rezerwuary naturalnego bogactwa biologicznego, odziedziczone przez nas w pierwotnej lub minimalnie zmienionej postaci. Na tym obszarze znajduje się wiele zagrożonych i ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz różnorodnych siedlisk przyrodniczych. Lasy są ważnym bankiem genów, który możemy bezpowrotnie stracić. Pełnią również funkcję korytarzy ekologicznych. Z drugiej strony lasy stanowią ważny obszar działalności gospodarczej. Aktualnie produkcja drewna i wyrobów z drewna stanowi 8,6% produkcji sprzedanej brutto województwa podlaskiego. W lasach pozyskuje się również wiele innych cennych surowców i produktów. W ten sposób stanowią one ważny obszar działalności gospodarczej dla społeczności lokalnych. Unia Europejska postawiła sobie za cel powstrzymanie spadku bioróżnorodności do 2020 roku. Wierzymy, że jest to możliwe z zachowaniem tak przyrodniczej, jak i gospodarczej roli lasów dla województwa podlaskiego. Zapraszamy do wymiany doświadczeń na ten temat.

Organizowane seminarium jest miejscem do wymiany wiedzy i doświadczeń dla naukowców i praktyków zajmujących się tym problemem oraz społeczności lokalnych. W cyklu kilku planowanych spotkań chcemy stworzyć klimat do otwartej dyskusji oraz szukania nowych rozwiązań w tym zakresie. Zapraszamy przedstawicieli miejscowych społeczności, władz lokalnych i regionalnych, organizacji pozarządowych i studentów. Wynikiem seminarium będzie identyfikacja problemów, które chcemy poruszyć podczas kolejnych spotkań dotyczących zrównoważonego leśnictwa i ochrony przyrody w lasach.

W załączeniu Komunikat 1.