Wydarzenia

W IBS odbyła się konferencja o planowaniu przestrzennym

Odbyła się konferencja ”Planowanie przestrzenne a ochrona ciągłości ekologicznej w północno-wschodniej Polsce”

W konferencji wzięło udział około 90 osób. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Okręgowych Izb Urbanistów, wojewódzkich biur planowania przestrzennego, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Urzędów Miejskich, Starostwa Powiatu Białostockiego i Hajnowskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, uczelni, ekologicznych organizacji pozarządowych, firm projektowych i consultingowych.

Uczestnicy konferencji wysłuchali 13 wystąpień prezentujących kwestie środowiskowe w procesie planowania przestrzennego. Przedstawiono przyrodnicze skutki urbanizacji oraz prawne, techniczne i administracyjne możliwości ochrony przyrody w procesach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Zaprezentowano również sposoby zapobiegania fragmentacji środowiska przyrodniczego i ochrony ciągłości ekologicznej poprzez m.in. zastosowanie różnych środków łagodzących (np. przejścia dla zwierząt). Omówiono procedury prawne dotyczące planowania przestrzennego na różnych etapach: ocen oddziaływania na środowisko, projektów studiów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy planów ochrony i planów miejscowych.

Wśród wystąpień znalazły się konkretne przykłady zrealizowanych planów, uwzględniających aspekty przyrodnicze m.in.: dla miasta Lublina, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, strefy przygranicznej województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz na obszarze Krany Żubra (część województwa podlaskiego). Jednym z ważniejszych punktów konferencji było zaprezentowanie przez Panią Krystynę Łazutkę (Ministerstwo Infrastruktury) kierunków projektowanych zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Konferencję zakończyła dyskusja panelowa prowadzona przez panią Jolantę Przygońską, Przewodniczącą Rady Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie. Zarówno podczas dyskusji jak i w ankietach ewaluacyjnych podkreślano konieczność współpracy pomiędzy planistami i przyrodnikami na rzecz skuteczniejszej ochrony ciągłości ekologicznej w procesach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji na temat konferencji oraz kolejnych spotkań w ramach projektu PREFEKT można znaleźć na stronie internetowej projektu.

Monika Pietruczuk 13.04.2011