Bogumiła Jędrzejewska
Tytuł naukowy:
Prof. dr hab.
Stanowisko:
Profesor
Zakład:
Biogeografii
Edukacja i stopnie naukowe
 • Profesor: 2004
 • Habilitacja: 1999, Wydział Leśny SGGW, Warszawa
 • Doktorat: 1991, Wydział Leśny SGGW, Warszawa
 • 1991 - Certificate of Proficiency in English, Cambridge University
 • Magister: 1985, Wydział Leśny SGGW, Warszawa
Profil badawczy

Główne obszary zainteresowań to ekologia zwierząt (relacje drapieżnik-ofiara, regulacja populacji), ekologia lasu i ochrona przyrody. Autorka jednej ksiązki i ponad 80 artykułów naukowych. Ostatnie badania dotyczą: (1) wpływu dużych ssaków roślinożernych (głównie jelenia szlachetnego) na odnowienie lasu w starodrzewiach i drzewostanach wtórnych; (2) czynników kształtujących zmieniającą się liczebność małych gryzoni w strefie umiarkowanej Europy; (3) zmienności biogeograficznej funkcjonowania europejskich kręgowców (głównie ssaków i ptaków). B. Jędrzejewska aktywnie angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego oraz jest promotorem prac doktorskich.

Doświadczenie międzynarodowe
 • 1984 - 5-miesięczny trening badawczy w Canadian Wildlife Service, British Columbia, Kanada
 • Zamawiane wystąpienia i seminaria na uniwersytetach w Helsinkach i Jyvaskyla (Finlandia), Oslo i Bergen (Norwegia), Lund i Orebro (Szwecja). Zamawiane wystąpienie i wykład plenarny podczas 7-ego Międzynarodowego Kongresu Teriologicznego, Meksyk (1997), 2nd Int. Symp. Physiology and Ethology of Wild and Zoo Animals, Niemcy (1998), przewodnicząca sympozjum podczas 3-ego Europejskiego Kongresu Mammalogicznego, Finlandia (1999)
Projekty badawcze
 • Filogeografia i różnorodność genetyczna sarny europejskiej (Capreolus capreolus) w Europie Północnej, Środkowej i Wschodniej
 • Projekt w ramach programu POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • Wilki (Canis lupus) - Związek między czynnikami środowiskowymi i adaptacyjną zmiennością genetyczną europejskich wilków określoną metodami genomiki populacji
 • Ssaki kopytne - Wpływ ocienienia na odporność podokapowego odnowienia drzew na zagryzanie przez ssaki kopytne w lasach naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego.
 • Łoś (Alces alces) - Struktura genetyczna populacji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz czynniki ją determinujące
 • Sarna (Capreolus capreolus) - Wpływ struktury krajobrazu na genetykę populacji
 • Myszy leśne (Apodemus flavicollis) Wpływ struktury krajobrazu na przestrzenne zróżnicowanie genetyczne populacji w północno-wschodniej Polsce
 • Jeleń (Cervus elaphus) - Wpływ produktywności środowiska na płodność samic
Pełnione funkcje dodatkowe
 • była wice-przewodnicząca Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego
 • była członkini Państwowej Rady Ochrony Przyrody
Członkostwo i Nagrody
 • 1993 - Nagroda Wydziału Nauk Biologicznej Polskiej Akademii Nauk (za publikację: "Predation on rodents in Białowieża Primeval Forest, Poland" - Ecography 16: 47-64, 1993).