Magdalena Niedziałkowska
Tytuł naukowy:
dr hab.
Stanowisko:
profesor IBS PAN
Zakład:
Biogeografii
Edukacja i stopnie naukowe
 • Habilitacja: 2017, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • Doktorat: 2008, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • Magister: 2002, Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (MSOŚ)
Profil badawczy

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki dotyczącej zróżnicowania genetycznego populacji ssaków (kopytne, duże drapieżniki, gryzonie) oraz czynników kształtujących to zróżnicowanie takich jak czynniki ekologiczne, struktura krajobrazu czy historia i pochodzenie badanych populacji. Tematem mojej rozprawy doktorskiej była „Struktura genetyczna populacji jelenia Cervus elaphus w puszczach północno-wschodniej Polski". W pracy tej analizowałam wpływ historii zarządzania tym gatunkiem oraz obecnej struktury środowiska na różnorodność genetyczną badanej populacji. Drugim tematem badawczym, którym się zajmuję jest ekologia i ochrona dużych drapieżników (wilka i rysia). W swoich badaniach wykorzystuję m.in. techniki biologii molekularnej (analizy mikrosatelitarnego i mitochondrialnego DNA) oraz metody analiz przestrzennych GIS.

Doświadczenie międzynarodowe
 • 2015, wyjazd naukowo-badawczy zakresie badań kopalnego DNA ssaków kopytnych w ramach projektu BIOGEAST, Uniwersytet w Erywaniu, Armenia (2 tygodnie)
 • 2015, wyjazd naukowo-badawczy zakresie badań kopalnego DNA ssaków kopytnych w ramach projektu BIOGEAST, Państwowa Akademia Nauk w Mińsku, Białoruś (2 tygodnie)
 • 2014 wyjazd naukowo-badawczy w zakresie analiz kopalnego DNA ssaków kopytnych w ramach projektu BIOCONSUS do Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, Wielka Brytania, 2 tygodnie
 • 01.10.2007-31.01.2008 Stypendium Marie Curie w ramach projektu BIOCONS na Uniwersytecie w Leeds (Institute of Integrative and Comperative Biology), Wielka Brytania
 • 2005 - Wyjazd naukowo-badawczy w zakresie metod badań nad ssakami pilchowatymi, Instytut Ekologii, Uniwersytet w Wilnie, Litwa, 1 tydzień,
 • 2003 - Wyjazd szkoleniowy w zakresie metod analiz wieloletnich danych demograficznych ssaków kopytnych, Wydział Biologii Uniwersytetu w Oslo, 1 tydzień.
Projekty badawcze
 • Zróżnicowanie genetyczne i wybiórczość środowiskowa jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w Europie i Azji w późnym plejstocenie i holocenie
 • Filogeografia i różnorodność genetyczna sarny europejskiej (Capreolus capreolus) w Europie Północnej, Środkowej i Wschodniej
 • Polimorfizm mtDNA, chromosomu Y oraz autosomalnych układów mikrosatelitarnych w populacjach dzika (Sus scrofa) z obszaru Polski i Białorusi3
 • Filogeografia, zróżnicowanie genetyczne i środowiska występowania łosia w Eurazji w późnym plejstocenie i holocenie (NCN)
 • Projekt w ramach programu POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • Filogeografia, zróżnicowanie genetyczne i środowiska występowania łosia w Eurazji w późnym plejstocenie i holocenie
 • „Wpływ struktury krajobrazu na genetyczne zróżnicowanie populacji sarny Capreolus capreolus"
 • „Związek między czynnikami środowiskowymi i adaptacyjną zmiennością genetyczną europejskich wilków określoną metodami genomiki populacji"
 • „Wpływ struktury krajobrazu na przestrzenne zróżnicowanie genetyczne populacji myszy leśnych Apodemus flavicollis w północno-wschodniej Polsce"
 • „Struktura genetyczna łosi Alces alces w Europie Środkowo-Wschodniej oraz czynniki ją determinujące"
 • „Struktura genetyczna populacji jelenia Cervus elaphus w puszczach północno-wschodniej Polski"
 • „Wpływ wielkości, stanu zachowania i izolacji przestrzennej puszcz północno-wschodniej Polski na różnorodność gatunkową i genetyczną ssaków"
Pełnione funkcje dodatkowe
 • współpracownik wizytujący, Laboratorium Ekologii i Ewolucji w Mieście, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski
 • Redaktor Mammal Research
 • Członek Rady Naukowej IBS PAN