Tomasz Samojlik
Tytuł naukowy:
dr hab.
Stanowisko:
Specjalista
Zakład:
Ekologii Populacji
Edukacja i stopnie naukowe
 • Dr hab.: 2020, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr: 2007, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • Mgr: 2002, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Międzywydziałowe Studia Europeistyczne
Profil badawczy

Osią moich zainteresowań naukowych jest historyczny związek człowieka z Puszczą Białowieską. Realizuję projekt mający na celu poznanie roli człowieka w zachowaniu i przemianach środowisk leśnych Puszczy. Interdyscyplinarny charakter mojej pracy lokuje ją w nurcie historii przyrodniczej (ang. environmental history), zajmującej się historyczną zmiennością interakcji człowieka ze środowiskiem przyrodniczym. Podjęte przeze mnie badania w Puszczy Białowieskiej są jednymi z pierwszych tego typu w Polsce. Katalog wykorzystywanych metod obejmuje poszukiwania i inwentaryzację śladów dawnej obecności człowieka w Puszczy, w tym śladów dawnego użytkowania lasów, badania archeologiczne (we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN), kwerendy źródłowe w archiwach polskich i zagranicznych oraz analizy źródeł historycznych pod kątem dawnych sposobów użytkowania i ochrony przyrody. Istotnych danych dostarczają badania dendrologiczne (prowadzone we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa w Białowieży) oraz palinologiczne (wykonywane w Pracowni Paleoekologii i Archeobotaniki Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego).

Wyniki pierwszego etapu badań, obejmującego okres od około 500 lat p.n.e. do roku 1800 n.e., ująłem w rozprawie doktorskiej (promotor: prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska), w 2007 roku obroniłem z wyróżnieniem na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Moje obecne tematy badawcze obejmują:

 • historię pożarów i ich wpływ na kształtowanie lasów Puszczy Białowieskiej;
 • rolę wypasu zwierząt gospodarskich w kształtowaniu lasów Puszczy Białowieskiej w ostatnich pięciu stuleciach;
 • historię przyrodniczą Puszczy Białowieskiej w XIX i XX wieku.

W grudniu 2020 roku Rada Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu w Białymstoku nadała mi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne na podstawie cyklu prac naukowych pod wspólnym tematem "Wpływ XIX-wiecznej gospodarki leśnej na stan lasów i populacji dzikich zwierząt Puszczy Białowieskiej".

Doświadczenie międzynarodowe
 • luty-marzec 2010: Sheffield Hallam University - wizyta naukowa, współpraca z prof. Ianem Rotherhamem
Projekty badawcze
 • Historia przyrodnicza Puszczy Białowieskiej w XIX i XX wieku
 • Żubr - Historyczna i współczesna analiza wykorzystania środowisk i diety
 • Rola wypasu zwierząt gospodarskich w kształtowaiu lasów Puszczy Białowieskiej w ostatnich pięciu stuleciach
 • Przyrodnicza historia Puszczy Białowieskiej w świetle badań paleoekologicznych (projekt prowadzony przez Uniwersytet Gdański)
 • Historia pożarów i ich wpływ na kształtowanie lasów Puszczy Białowieskiej
 • Antropogenne przemiany środowiska przyrodniczego Puszczy Białowieskiej do końca XVIII wieku
Pełnione funkcje dodatkowe

Reprezentant Regionalny European Society for Environmental History na Polskę (www.eseh.org)

Współpracownik UKEconet (www.ukeconet.co.uk)

Członkostwo i Nagrody
 • 2007 - nagroda „Mistrz Popularyzacji Wiedzy - Złoty Umysł" w II edycji ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez prezesa Polskiej Akademii Nauk
 • 2010 - nagroda im. Artura Rojszczaka przyznana przez Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • 2012 - nagroda Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Serwisu Nauka w Polsce PAP (www.naukawpolsce.pl) w VII edycji konkursu Popularyzator Nauki